woensdag, 1. augustus 2007 - 12:57

Schuim als alternatief voor bluswater

Barneveld

De gemeente Barneveld heeft voorzieningen getroffen om de brandbestrijding in het buitengebied te kunnen garanderen. De beschikbaarheid van voldoende bluswater voor kleinere branden in het buitengebied was lange tijd een punt van zorg. De brandweer heeft onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om de bluswatervoorziening goed te regelen.

Het college van B&W heeft ingestemd met de aanbevelingen uit de notitie: aangepaste brandbestrijdingsprocedures in combinatie met het gebruik van een alternatief blusmiddel: schuim.

In het Beleidsplan 2005-2008 van de gemeentelijke brandweer werd al aangegeven, dat onderzoek moest worden gedaan naar de beschikbaarheid van voldoende bluswater in het buitengebied van Barneveld. Dat onderzoek is uitgevoerd en het college van B&W heeft ingestemd met de conclusies.

In de gemeente Barneveld zijn ruim 20.000 bouwwerken of samengestelde bouwwerken. In 593 situaties ontbreekt een toereikende bluswatervoorziening. Al deze objecten liggen in het buitengebied. Landelijke kengetallen geven aan, dat gemiddeld per 1000 objecten per jaar één keer brand ontstaat. Voor de gemeente Barneveld betekent dit, dat – afgerond – gemiddeld één object per jaar te maken krijgt met brand en een gebrek aan voldoende bluswater.

Het onderzoek betreft het bestrijden van kleinere branden waar één of twee autospuiten voor worden ingezet. De brandweer heeft verschillende mogelijkheden onderzocht, bijvoorbeeld het bijplaatsen van extra brandkranen in het buitengebied. Afgezien van de enorme kosten (naar schatting ruim 1,5 miljoen euro) is het nog maar de vraag of dit voor de toekomst een goede oplossing is. De waterleveranciers hebben aangegeven, dat het drinkwaterleidingnetwerk wordt omgebouwd, waardoor het op termijn niet meer geschikt is voor bluswater.

De brandweer kiest op basis van het onderzoek voor een combinatie van maatregelen. Enerzijds wordt bij objecten, waarvan men op voorhand weet dat er niet direct over bluswater kan worden beschikt, rekening gehouden met dit feit en wordt de bluswaterinzet hierop aangepast. Er wordt voor gezorgd, dat extra bluswater naar de locatie worden getransporteerd, waardoor de brandbestrijding adequaat kan worden uitgevoerd.

Anderzijds zet de brandweer in op het gebruik van een alternatief blusmiddel: schuim. Hierdoor kan met steeds minder water worden geblust en worden water- en milieuschade beperkt. Met name in de Barneveldse buitengebieden met een beperkte bluswatervoorziening biedt deze toevoeging een uitkomst, maar het blusmiddel schuim biedt ook op andere locaties in Barneveld méér mogelijkheden.

De kosten die met deze aanpassing en uitbreiding van de brandbestrijding in het buitengebied zijn gemoeid, bedragen € 130.000,-. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de extra kosten te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2008.
Provincie:
Tag(s):