maandag, 27. augustus 2007 - 11:58

Slotervaart krijgt subsidie voor tegengaan polarisatie en radicalisering

Amsterdam

Het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart krijgt 400.000 euro subsidie van het kabinet voor het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Het geld komt van de ministers Ter Horst (BZK) en Vogelaar (WWI).

Slotervaart gaat het geld onder meer inzetten voor trainingen voor jongeren, docenten en jongerenwerkers, voor ondersteuningsprogramma’s bij de opvoeding, interculturele dialoog en voor het opzetten van een signaleringssysteem voor radicalisering.

Het kabinet stelt deze kabinetsperiode in totaal 28 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Het gaat daarbij zowel om islamitische als om rechtsextremistische radicalisering. Het geld gaat voornamelijk naar gemeenten ter ondersteuning van de lokale aanpak.

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt het actieplan tegen polarisatie en radicalisering vandaag naar de Tweede Kamer, mede namens de ministers voor WWI, Jeugd en Gezin en van OCW, VROM, SZW, Justitie, Buitenlandse Zaken en VWS.

In het actieplan gaat bijzondere aandacht uit naar het vergroten van weerbaarheid van individuen en groepen die vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering. Via onderwijs, interculturele dialoog, opvoedingsondersteuning, stageplekken en werk en door het stimuleren van pluriform aanbod op het internet.

Daarnaast is het actieplan gericht op het vergroten van vaardigheden van ouders, lokaal bestuur en professionals die veel met jongeren werken. Onder meer door training aan te bieden aan ouders, politie, jeugdwerkers, onderwijzers, reclasseringambtenaren en leerplichtambtenaren. Het plan is ook om teams van deskundigen, imams en islamgeleerden in te zetten die professionals ondersteunen bij het vinden van een passende aanpak.

Verder staat het vroegtijdig signaleren, indammen en keren van polarisatie en radicalisering centraal. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van haatzaaiende en radicale boodschappen in gebedshuizen, gevangenissen, scholen en jeugdcentra, maar ook via lectuur, cd-roms en internet. Ook noemt het actieplan de aanpak van de financiële of verbale steun aan radicale netwerken en het ontwikkelen van de-radicaliseringtrajecten.
Provincie:
Tag(s):