vrijdag, 15. juni 2007 - 0:13

Stand van zaken Emmeloord Centrum

Emmeloord

Eens per maand staat het college van B&W uitgebreid stil bij het project Emmeloord Centrum. Verschillende onderwerpen komen hierin steeds aan bod, zoals het fietsparkeren, ontwikkelingen poldertoren, Lange Nering West, enzovoort. In dit bericht en korte uiteenzetting van de stand van zaken per projectonderdeel.

In de commissievergadering van 12 april 2007 is het college gevraagd om nadere invulling te geven aan het fietsparkeren in en rond de Lange Nering West. Het college van b&w heeft na overleg met maatschappelijke groeperingen een nieuw plan gemaakt voor het parkeren van fietsen. Aan het begin en aan het eind van de Lange Nering West komen twee plekken voor het parkeren van elk 60 fietsen. Deze parkeerplaatsen komen in de stegen aan de Lange Nering, in de buurt van de Kerksteeg en De Schalm, ter hoogte van het Kettingplein.

Binnenkort volgt een voorstel om het oorlogsmonument uit de Koningin Julianastraat naar een andere plek te verplaatsen. Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan voor De Deel is de gemeente een vrijstellingsprocedure voor de bouw van de nieuwe bioscoop gestart. Bedoeling is dat de bouw in de tweede helft van 2007 kan beginnen. Er zijn acht zienswijzen ingediend. Als hierover is besloten, wordt een verklaring van geen bezwaar aangevraagd bij de provincie. Het uiteindelijke vrijstellingsbesluit wordt tegelijk genomen met het verlenen van de bouwvergunning.


Voor de zomer komt er meer duidelijkheid over de mogelijkheden van het op budgetneutrale wijze kunnen exploiteren van de Poldertoren. Het onderzoek hiernaar loopt nog. Voor de benodigde bestemmingswijziging (van tuin naar parkeren) loopt momenteel een artikel 19-procedure. De termijn van zes weken ter inzagenleggen is afgelopen. Er zijn twee zienswijzen binnengekomen. Het college van B&W heeft het vrijstellingsbesluit genomen. Zij delen de visie niet van de ingediende zienswijzen. Ook wordt er gewerkt aan de technische uitwerking van de plannen. Naar verwachting kan de aanbesteding en de uitvoering plaats vinden in het derde kwartaal van 2007.

Het werk herinrichting Korte Achterzijde is begonnen. Op verzoek van de Gemeenteraad is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een doorsteek in de Korte Achterzijde voor auto’s naar de achter gelegen Overtuinen (toekomstig parkeerterrein) om hiermee zowel een aparte inrit als een aparte uitrit te creëren. Om een doorsteek te krijgen zou een pand in de Korte Achterzijde aangekocht moeten worden, om vervolgens deze te slopen en de afwerking (aanheling aanpalende panden + inrichting doorsteek) te realiseren. De afgelopen periode is dit onderzoek uitgevoerd.
Een subsidieaanvraag voor dit projectonderdeel is onderweg naar de provincie.

De gemeente vindt het belangrijk om het huishoudboekje op orde te hebben. Daarom bespreekt het college in de gemeenteraadscommissie over de een herziening van de grondexploitatiebegroting op 14 juni 2007. In 2006 heeft de gemeente besloten 4,8 miljoen euro te besteden aan het centrum. Dit moet worden bijgesteld naar 5,1 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):