dinsdag, 26. juni 2007 - 14:13

Subsidies voor lanschapselementen

Provincie

Begin juni hebben 55 Noord-Hollanders subsidie toegewezen gekregen voor aanleg, herstel of achterstallig beheer van erfbeplanting, rietland, fruitboomgaarden, natuuroevers, landhekken en andere landschappelijke elementen.

Een speciale commissie beoordeelde de aanvragen. De subsidieregeling voor landschapselementen is ingesteld door de provincie Noord-Holland. De uitvoering is in handen van Landschap Noord-Holland.

Tot de gehonoreerde verzoeken behoort onder meer een project in het Jagersveld (regio Zaanstreek) om rietland te herstellen. Dit rietland is een bijzonder geschikt leefgebied voor de zeldzame roerdomp en de noordse woelmuis. De eigenaren gaan opgeschoten bomen en struiken weghalen, zodat er meer ruimte komt voor het riet. Het riet zelf wordt gefaseerd gemaaid waardoor het extra aantrekkelijk wordt voor beide diersoorten.

Een ander aansprekend project is dat van de Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind. Met het subsidiegeld kan een boerenerf in de Groetpolder worden hersteld en daarmee worden ingepast in het West-Friese landschap. Concreet worden een hoogstamfruitboomgaard, een knotbomenrij, meerdere windsingels en hagen aangeplant. Al deze elementen waren vroeger gebruikelijk op boerenerven in West-Friesland.

Wie ook subsidie wil aanvragen kan gebruikmaken van de tweede aanvraagronde, die loopt tot 1 september 2007. De aanvragen moeten voor die tijd bij Landschap Noord-Holland zijn ingediend. Belangrijk is dat de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd nog niet zijn uitgevoerd. Subsidie kan worden aangevraagd voor aanleg, herstel en achterstallig onderhoud. Ook het laten opstellen van een inrichtings- of beheersplan is subsidiabel. Regulier beheer is niet subsidiabel.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie: www. noord-holland.nl
Provincie:
Tag(s):