dinsdag, 13. november 2007 - 16:26

Tarieven waterschapsbelasting in 2008 omlaag

Middelburg

Op 11 december bespreekt de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden de begroting voor 2008. In deze begroting staan de tarieven voor de verschillende waterschapsbelastingen op een rij. Voor alle categorieën geldt dat de tarieven ten opzichte van 2007 dalen. Het tarief voor de categorie gebouwd daalt zelfs met 17%.

De begroting voor 2008 sluit aan op de uitgangspunten uit het Bestuursprogramma dat in 2006 door de algemene vergadering is vastgesteld. In dat programma heeft de algemene vergadering aangegeven welke zaken in haar bestuurperiode opgepakt moeten worden en wat de hoofdlijnen van het beleid zijn.

Een van de randvoorwaarden uit het programma is dat het waterschap zorgt voor een optimale taakuitoefening tegen zo laag mogelijke kosten en dat stijging van de tarieven zoveel mogelijk beperkt moet worden. Voor 2008 is ruimschoots aan deze voorwaarden voldaan. Voor alle categorieën is sprake van een daling van de tarieven.

Het tarief voor de categorie gebouwd daalt het sterkst. In 2005 en 2006 is als gevolg van een hogere WOZ-waarde dan voorzien ruim 1,3 miljoen euro te veel betaald door de categorie gebouwd. Dit geld wordt nu in de vorm van een tariefsdaling teruggegeven aan de burger. De eventuele extra opbrengst over het jaar 2007 zal in 2009 verrekend worden.

De financiële positie van het waterschap is gezond. In 2007 is reeds een aantal maatregelen genomen om gebruik te maken van de positieve financiële positie. Zo zijn restant boekwaarden van vaste activa vervroegd afgeschreven, er is geld beschikbaar gesteld voor het optimaliseren van het onderhoud van wegen en voor de aanleg van fietspaden in De Poel en langs de Koekoeksweg en Kaasboerweg op Walcheren. De burger profiteert dan ook optimaal mee van de gevolgen van het gevoerde financiële beleid in de afgelopen jaren.
Provincie:
Tag(s):