donderdag, 19. juli 2007 - 10:49

Tegenstrijdige regelgeving belemmert agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noordelijke Wouden

Tytsjerksteradiel

Wethouder Maaike Prins van Tytsjerksteradiel spreekt mede namens de colleges van de andere gemeenten binnen het Nationaal Landschap “Noordelijke Wouden� (Kollumerland, Achtkarspelen en Dantumadeel) minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan op tegenstrijdige regelgeving met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hiertoe is op woensdag 18 juli een brandbrief verstuurd.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Verschillende boeren in de Noordelijke Wouden houden zich actief bezig met natuur- en landschapsbeheer. Zij ontvangen daarvoor subsidies uit het “Programma Beheer� van het ministerie van LNV. Op deze manier zetten zij zich in voor het behoud van het unieke coulisselandschap van de Noordelijke Wouden. Dit landschap heeft bijzondere karakteristieke landschapselementen zoals houtwallen, elzensingels, pingo’s en dobben.

Uitvoering regels complex en tegenstrijdig
Het voldoen aan de regels omtrent de subsidies is echter zo complex, dat de uitvoering bijna onmogelijk wordt gemaakt.
De controles in het veld op de wijze waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt aangepakt, worden uitgevoerd door verschillende ogenschijnlijk langs elkaar heen werkende instanties (o.a. Algemene Inspectiedienst, Dienst Landelijk Gebied en Milieupolitie). Bij het meten van oppervlakten of het beoordelen van criteria worden door de verschillende instanties verschillende meetwijzen en interpretaties aangehouden. Wat de één verplicht stelt, keurt de volgende controleur weer af.

Daarnaast passen verschillende voor de Noordelijke Wouden karakteristieke landschapselementen om definitieredenen niet binnen de subsidiemogelijkheden van het Rijk, waardoor er geen subsidie is voor het beheer en onderhoud. Hierdoor dreigen deze landschapselementen te verdwijnen. Een voorbeeld hiervan is een dobbe (een door de mens aangelegde drinkpoel voor vee). Juist in het Woudenlandschap staan deze in contact met een sloot. Volgens een rijksregel is alleen een poel die niet in verbinding staat met een sloot een echte poel.

Aanpassing regelgeving
Een aantal agrariërs heeft bij de gemeente aangegeven dat de situatie op deze wijze onwerkbaar wordt. Mede namens de andere gemeenten binnen het Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden dringt Tytsjerksteradiel er bij de minister op aan de regelgeving aan te passen en de controles te stroomlijnen.
Provincie:
Tag(s):