dinsdag, 10. april 2007 - 18:00

Vaststellen geluidbelasting woningen park Lingemeer

Buren

Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van B&W van de gemeente Buren besloten om een hogere geluidswaarde vast te stellen voor het concept-voorontwerpbestemmingsplan Lingemeer. Het besluit is genomen op basis van een toetsing aan de Wet geluidhinder. En heeft geen betrekking op andere afwegingen die in het kader van ruimtelijke ordening kunnen worden gemaakt.

Het park Lingemeer heeft momenteel de bestemming 'recreatieterrein'. De woningen liggen in de zone van de Rijksweg A15. De geluidbelasting aan de gevel van een aantal woningen veroorzaakt door de Rijksweg A15 is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Gedeputeerde Staten kunnen in een dergelijke situatie ontheffing verlenen, maar de maximale geluidbelasting aan de gevel van desbetreffende woningen kan niet hoger zijn dan 55 dB(A). Op basis van akoestische berekeningen kan vastgesteld worden dat de geluidbelasting niet boven deze waarde gaat.

Het vaststellen van de hogere waarde betekent niet dat het concept-voorontwerpbestemmingsplan Park Lingemeer ook in planologisch opzicht aanvaardbaar is. Er zal nog steeds een afzonderlijke planologische beoordeling moeten plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):