woensdag, 1. augustus 2007 - 9:28

Veel mantelzorgers onder VMBO'ers in Geleen

Geleen

Bijna een derde van de eerste- en tweedejaarsleerlingen van het Graaf Huyn College in Geleen is mantelzorger. Dat blijkt uit een quick scan bij drie VMBO-scholen, die werd uitgevoerd in het kader van de landelijke proeftuin versterking vrijwilligerswerk en mantelzorg. De gemeenten van Tripool Zuid-Limburg en tal van partnerorganisaties maakten onlangs de tussenbalans op van de 13 proeftuinprojecten.

Doel van de 13 proeftuinprojecten is kansen te creëren om het vrijwilligerswerk en de mantelzorg verder te versterken, problemen op te zoeken en op te lossen en innoverende ideeën te ontwikkelen.

Speciale aandacht is er voor VMBO-jongeren en vooral jonge allochtone mantelzorgers, die naast hun opleiding zorgen voor een ziek familielid. Uit een quick scan is gebleken dat veel eerste en tweedejaars leerlingen, naast hun opleiding een mantelzorgtaak thuis hebben. Daar zorgen ze voor een zieke ouder, broer of zus. Dat is een zware opgave. Er worden daarnaast verantwoordelijkheden gevraagd die niet passen bij deze leeftijdsfase, waardoor scholieren het risico lopen vroegtijdig uit te vallen. Deze jongeren krijgen een cursus sociale vaardigheden en/of persoonlijke gesprekken met een mentor aangeboden om hen te ondersteunen in hun taken.

De projecten worden begin 2008 afgerond en geëvalueerd. Daarna vindt ook op rijksniveau een evaluatie plaats en neemt de Tweede Kamer een besluit over het continueren van succesvolle projecten in landelijk verband. De drie Tripoolgemeenten zijn van mening dat al in een eerder stadium kennis en ervaring kan worden gedeeld met de overige 19 gemeenten in Zuid-Limburg. Reden waarom ook de gemeente Schinnen in de stuurgroep is betrokken. De projecten worden samen met veel van de overige 19 gemeenten uitgevoerd.

Het ministerie van WVS stelde in 2005 voor deze proeftuinprojecten een subsidie beschikbaar van 290.000 euro. De Tripoolgemeenten dragen hier nog eens 37.500 euro aan bij en de provincie
72.080 euro.
Provincie:
Tag(s):