vrijdag, 28. september 2007 - 18:36

Veel overtredingen geconstateerd bij milieucontroles

Regio

Bij onaangekondigde milieucontroles in Limburg zijn afgelopen week 79 overtredingen geconstateerd. In totaal werden op 26 en 27 september 144 controles uitgevoerd bij LPG-stations, van bouwafval en grensoverschrijdend afvaltransport. Aan de handhavingsactie namen gemeenten, Provincie Limburg, VROM-inspectie, politie en het waterschapsbedrijf Limburg deel.

Bij handhaving van de externe veiligheid is met name gekeken naar de veiligheidsaspecten rondom inrichtingen en installaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, bijvoorbeeld propaantanks, LPG-tankstations, opslag gevaarlijke stoffen, opslag brandbare stoffen en ammoniakkoelinstallaties.

In totaal hebben binnen dit thema 136 controles plaatsgevonden en zijn 66 overtredingen geconstateerd. Onder meer is bij 35 LPG-tankstations en 42 propaantanks gecontroleerd of aan afstandseisen en overige veiligheidsvoorschriften is voldaan.

In het merendeel van de gevallen is met de overtreder afgesproken dat de geconstateerde overtreding(en) op korte termijn ongedaan worden gemaakt. Als bij hercontrole blijkt dat hieraan geen gevolg is gegeven, zullen verdere bestuursrechtelijke- en/of strafrechtelijke stappen volgen.

De ketenhandhaving BSA betreft controles op scheiding, afvoer, verwerking en toepassing van bouw- en sloopafval. Omdat vele handhavende partijen in dit traject een taak hebben is een adequaat toezicht alleen maar mogelijk als deze handhavende instanties samenwerken en informatie en deskundigheid met elkaar delen. Hiermee wordt de hele BSA-keten in beeld gebracht en kan men ingrijpen op de risicovolle plekken.

Tijdens de estafette zijn zowel locaties gecontroleerd waar het BSA ontstaat (bouw- en slooplocaties) als inrichtingen waar het BSA wordt ver- c.q. bewerkt (opslaglocaties, milieuparken, sorteerinrichtingen, puinbrekers e.d.). In totaal zijn een 8-tal van dergelijke locaties gecontroleerd en 13 overtredingen geconstateerd. Voorbeelden van deze overtredingen zijn: onvoldoende gescheiden opslag van afvalstoffen, ontoereikende sproei-installatie voor stofbestrijding, het ontbreken van windsnelheidmeter en/of windrichtingwijzer.

Daarnaast hebben er op diverse locaties in Limburg controles van nationale - en ook grensoverschrijdende afvaltransporten plaatsgevonden. Tijdens deze controles is vijf maal proces-verbaal opgemaakt, in hoofdzaak omdat de begeleidende documenten niet in orde waren.
Provincie:
Tag(s):