dinsdag, 27. november 2007 - 23:34

VNG-Roadshow ‘Minder Regels Meer Service’ in Apeldoorn

Apeldoorn

Woensdag 28 november a.s. komt de Roadshow van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar Apeldoorn.Doel van de Roadshow ‘Minder Regels Meer Service’ is om gemeenten te stimuleren aan de slag te gaan met het verminderen van de regeldruk en het verbeteren van de dienstverlening.

Bestuurders van regiogemeenten zijn daarvoor uitgenodigd in het Stadhuis in Apeldoorn. Er worden dan experimenten getoond, en bestuurders van de gemeenten Apeldoorn, Ede en Enschede vertellen wat er in hun gemeenten al is gerealiseerd op het gebied van regeldrukvermindering.

Het kabinet Balkenende IV heeft in haar Regeerakkoord vastgelegd, dat de regeldruk in Nederland moet verminderen en dat de overheidsdienstverlening moet verbeteren. Het kabinet heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een Bestuursakkoord afspraken gemaakt hoe dit bij de lokale overheid vorm kan krijgen.
Veel gemeenten zijn al actief op deze thema’s, dus gemeenten kunnen van elkaar leren. Kennisuitwisseling is dan ook het doel van deze bestuurlijke roadshow.

Maar gemeenten kunnen het niet alleen. Omdat gemeenten voor een groot deel rijksregelgeving uitvoeren, is het noodzakelijk dat het rijk de eigen regelgeving ook aanpakt. Daarom is de Interbestuurlijke Taskforce Vermindering Regeldruk Gemeenten ingesteld. Onder leiding van de Groningse burgemeester Wallage wordt het rijk aangesproken op haar verantwoordelijkheden, en worden gemeenten gestimuleerd werk te maken van minder regels en meer service.

De roadshow doet zeven gemeenten in Nederland aan, die tot de groep pioniergemeenten behoren. Pioniergemeenten zijn gemeenten die al acties hebben ondernomen om de regeldruk te verminderen en de dienstverlening te verbeteren. Ze zijn daarmee een voorbeeld voor andere gemeenten. Er hebben zich in totaal een kleine honderd pioniergemeenten aangemeld bij de Taskforce.
Provincie:
Tag(s):