vrijdag, 16. november 2007 - 8:40

Yab Yum moet deuren sluiten

Amsterdam

De bekende Amsterdamse seksclub Yab Yum moet zijn deuren sluiten. De gemeente heeft hiertoe besloten op grond van een negatief advies van het landelijk Bureau Bibob. Enige weken geleden ontving de club een schrijven waarin de sluiting werd aangekondigd. Vervolgens kon Yab Yum de onderbouwing van dat advies inzien en zich daartegen verweren. Deze zienswijze heeft echter niet geleid tot een aanpassing van het besluit.

De gevraagde exploitatievergunning is geweigerd en de bestaande Drank- en Horecavergunning is ingetrokken. Het besluit is gebaseerd op een negatief advies van hetlandelijk Bureau Bibob. Dit advies houdt globaal in dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen gebruikt zullen worden om strafbare feiten te plegen.

Amsterdam is al geruime tijd bezig om met inzet van de wet Bibob de (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van verwevenheid met criminaliteit worden door de gemeente extra gegevens gevraagd aan ondernemers in de horeca- en prostitutiebranche. De gegevens betreffen vooral de zeggenschapstructuur
en de financiering van de onderneming. Ondernemers moeten ook een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst inleveren.

Als er na het onderzoek van de gemeente nog vragen blijven over de integriteit van de ondernemer en zijn zakelijke relaties, dan kan de gemeente advies vragen aan het landelijk Bureau Bibob. Dit bureau is
bevoegd kennis te nemen van informatie van ondermeer de Belastingdienst, politie en justitie. De weigeringen/intrekkingen in Amsterdam zijn gebaseerd op zo’n advies van het landelijk bureau..
Provincie:
Tag(s):