zaterdag, 12. januari 2008 - 22:45

EIB stelt 900 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van Maasvlakte 2.

Rotterdam

President Philippe Maystadt van de Europese Investeringsbank (EIB) en Hans Smits, bestuursvoorzitter van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), hebben vandaag het eerste financieringscontract van 100 miljoen euro getekend voor het Maasvlakte 2-project van Havenbedrijf Rotterdam N.V. Deze overeenkomst is de eerste van een reeks contracten, die naar verwachting een totale omvang van 900 miljoen euro zullen belopen, voor de financiering van het landaanwinningsproject en de aanleg en uitbreiding van de capaciteit voor containeroverslag en de havenfaciliteiten van Rotterdam in de periode 2008-2014.

Op 17 juli 2007 keurde de EIB een kredietfaciliteit van 900 miljoen euro goed voor het Maasvlakte 2-project. Dit project omvat de uitbreiding van de haven van Rotterdam en het direct aan de Noordzee gelegen industriegebied met containerfaciliteiten aan diep vaarwater samen met locaties voor de chemische verwerkingsindustrie en distributiediensten. De aanleg van Maasvlakte 2 begint in het najaar van 2008. De nieuwe haven en het bijbehorende industriegebied zullen in totaal een oppervlakte van 2000 hectare beslaan, en ruimte bieden voor de uitbreiding van containeractiviteiten, maar ook voor de chemische industrie en distributie.

Vanuit de industrie is de belangstelling voor vestiging op Maasvlakte 2 groot. De eerste containerterminals zijn al gecontracteerd. Naar verwachting zal de eerste terminal in 2013 in gebruik worden genomen en zal Maasvlakte 2 in 2033 volledig bezet zijn. De totale kosten van de aanleg van Maasvlakte 2 worden geraamd op 3 miljard euro. De financieringsstructuur van het project omvat zowel eigen middelen, (kapitaal, leningen van aandeelhouders, kasmiddelen) als vreemd vermogen. Dit laatste was een belangrijke voorwaarde bij de totstandkoming van het definitieve investeringsbesluit voor het Rotterdamse Maasvlakte 2-project. De goedgekeurde faciliteit van de EIB is erop gericht voor een belangrijk deel aan deze voorwaarde te voldoen.

Het project is onderdeel van de Rotterdamse planning op middellange termijn, dat aan een strategische milieueffectbeoordeling is onderworpen. Het project zelf is getoetst aan twee complete milieueffectanalyses, waarbij de nadruk lag op de bouwwerkzaamheden en het gebruik van het aangewonnen land. Belangrijke milieueffecten van de zandwinning uit de zeebodem zijn in kaart gebracht en er zijn uitgebreide maatregelen getroffen om de nadelige gevolgen hiervan te beperken dan wel te compenseren. Ten behoeve van de belangrijkste stakeholders is een systeem van volledige en transparante informatievoorziening opgezet, en het project heeft van de Europese Commissie groen licht gekregen.

De EIB financiert de eerste fase van het project, dat betrekking heeft op de aanleg van de zeewering voor de kust en de basisinfrastructuur op het aangewonnen land. Na de afronding ervan zal het nieuwe havengebied beschikken over twee nieuwe containerterminals met een verwerkingscapaciteit van ongeveer 4,2 miljoen TEU (Twenty Foot Equivalent Unit, de eenheidsmaat van een 20-voets container), een totale oppervlakte van 150 hectare behelzen en een lengte van 2 kilometer aan dokruimte bieden. Extra grondgebied, met een totale omvang van zo’n 160 hectare ten behoeve van aanvullende havenactiviteiten, zoals depots, industrie en milieu, is eveneens in het project opgenomen.

President Maystadt merkte op dat: “de EIB al vele jaren een van de grootste bronnen van bancaire financiering is voor de hoogwaardige strategische vervoersinfrastructuur. Met het huidige project is de rol van de Bank als innovatieve en katalyserende financieringspartner nog eens bevestigd".

“Het Havenbedrijf is verheugd met de EIB als financieringspartner gezien de lange looptijden, flexibele contracten en gunstige voorwaarden, die bijzonder geschikt zijn voor grootschalige infrastructuur. De EIB-financiering vormt een belangrijke basis voor aantrekking van verdere faciliteiten�, aldus de heer Smits. De huidige lening is een voortzetting van de geslaagde samenwerking tussen de EIB en HbR. Eerder financierde de Bank met 300 miljoen euro al de aanleg van de Euromax containerterminal en de Delta 2000-8 containerterminal.
Categorie:
Tag(s):