dinsdag, 3. november 2009 - 21:56

5 miljoen Europese subsidie voor Drentse natuur

Regio

De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat het Dwingelderveld en het Fochteloërveen kunnen rekenen op bijna 5 miljoen euro LIFE-subsidie. Met deze subsidie zijn de financiën voor deze projecten zo goed als rond. De Europese Commissie financiert projecten die bijdragen aan de bescherming van de Natura-2000 gebieden in Europa. De maatregelen uit de plannen hebben voor het Dwingelderveld een positief effect op de groei van natte heide en de vorming van veen. Voor het Fochteloërveen wordt een flinke stap gezet naar het behoud en de versterking van het hoogveen.

Voor het Dwingelderveld is vanuit Brussel ruim 3,9 miljoen euro toegezegd. De provincie Drenthe levert een bijdrage van 6,8 miljoen aan het project. De overige partijen dragen bijna 4 miljoen euro bij, waarmee de totale kosten van 14,5 miljoen euro gedekt zijn.

Voor het Fochteloërveen is 1 miljoen LIFE-subsidie toegezegd. Daarnaast is door de provincie Drenthe een bedrag van 1,9 miljoen euro beschikbaar gesteld en leveren andere betrokkenen een bedrag van 100.000 euro. De totale kosten bedragen ongeveer 3 miljoen euro.

Gedeputeerde Rein Munniksma: “Ik weet hoe belangrijk het is om deze unieke natuurgebieden de bescherming te geven die ze verdienen. Door vernatting wordt de natuurkwaliteit verhoogd en kunnen we de wateropgave realiseren. We zijn dan ook blij dat de investering die de provincie in natuur doet, aangevuld wordt met een flinke bijdrage van Europa. De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat twee Nederlandse projecten kunnen rekenen op een LIFE-bijdrage, en beide subsidies zijn dus in Drenthe terechtgekomen”.

In het inrichtingsplan van Dwingelderveld staan maatregelen op het gebied van natuur, water, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Het is de bedoeling dat de voormalige landbouwgrond van het Noordenveld, in het hart van het Nationaal Park, verandert in natuur. De bovenste laag van de bodem wordt afgegraven, zodat hier zich weer natte heide kan ontwikkelen. Daarmee wordt het totale heidegebied nog groter dan het nu is. Door de afgegraven grond te verwerken langs de A28, wordt het gebied ook stiller. Omdat er geen landbouwgrond meer in het gebied ligt, kunnen de diepe landbouwsloten dicht en krijgt het gebied weer zijn natuurlijke afwatering.

In het Focheloërveen wordt een deel van het projectgebied omgevormd van landbouwgrond naar natuur. Gronden worden deels afgegraven en deels worden de waterpeilen aangepast. Een ander deel van het gebied is reeds bestaande natuur waar hydrologische herstelmaatregelen worden getroffen, met het oog op behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden. Deze maatregelen heffen de verdroging op van 600 ha hoogveen. In de natter wordende delen ontstaan nieuwe broedplaatsen voor de kraanvogel en andere vogelsoorten. Daarnaast dragen maatregelen bij tot het langer vasthouden van water in het gebied en het gedoseerd afvoeren van water naar het beekdal van de Slokkert. Bijzonder in het gebied is de samenwerking die tot stand is gekomen met particulieren om natuurdoelen te realiseren.

Voordat de opdracht kan worden gegeven om de natuur en de waterhuishouding te laten herstellen worden eerst de bijbehorende procedures doorlopen en de benodigde vergunningen aangevraagd. Ook worden er metingen uitgevoerd en bestekken geschreven, waarin alle werkzaamheden uitgebreid staan beschreven. Het is de bedoeling dat medio 2010 voor beide projecten de eerste schop de grond ingaat. In de loop van het project worden voor beide gebieden informatieavonden georganiseerd.

Voor het Dwingelderveld dragen ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschap Reest en Wieden, Rijkswaterstaat, Nationaal Park Dwingelderveld en de gemeenten Westerveld en De Wolden bij. Zij zijn met de provincie Drenthe vertegenwoordigd in de Bestuurscommissie Dwingelderveld, die verantwoordelijk is voor het project.

Het LIFE-project in het Fochteloërveen is een samenwerking van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, stichting Marius Tonckensfonds en de familie Schuiling en de provincie Drenthe.
Provincie:
Tag(s):