zaterdag, 31. oktober 2009 - 23:03

Aanpak probleemgezinnen

Utrecht

Hogeschool Utrecht, provincie Utrecht en gemeenten brengen samen in kaart wat wel en niet werkt bij hulp rondom multiprobleem gezinnen én komen met oplossingen.

Voorzitter Geri Bonhof van Hogeschool Utrecht (HU) en gedeputeerde Marjan Haak-Griffioen van de provincie Utrecht hebben vrijdag een overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat de HU problemen van professionals in de hulpverlening in kaart gaat brengen rondom een drietal pilots, te weten: wrap around care, één gezin, één plan en gezinscoaching. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat Werken in Justitieel Kader van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU. Naast de inventarisatie en de analyse komt de HU met oplossingen en aanbevelingen.


Wat zijn nu precies de problemen waar professionals tegen aan lopen als ze samenwerken om gespecialiseerde hulp te bieden aan een gezin? Dit is de centrale vraag. Het blijkt dat er een betere samenwerking nodig is tussen organisaties in de hulpverlening aan jeugd en jongeren, maar ook tussen de betrokken professionals. Die samenwerking wordt vaak voorgesteld als een keten, waarbij jeugdigen en hun gezinnen achtereenvolgens van de ene naar de andere schakel worden doorverwezen.

Uit onderzoek blijkt echter dat bij elke overgang de kans op afbreken van de hulpverlening groot is. In de pilots wordt gewerkt vanuit het principe van één centrale hulpverlener, die ‘van achteren naar voren’ denkt. Samen met de jongere/opvoeders gaat hij na wat het gewenste einddoel is en welke personen en instellingen nodig zijn om dit doel te bereiken. Deze personen worden allen vanaf het begin, in plaats van achtereenvolgens, betrokken bij het hulpverleningstraject. Voor jeugdigen betekent dit dat het gezinssysteem, de school of werkgever en behandelaars vanaf de start bij één integraal plan worden betrokken. Het huidige versnipperde zorgstelsel maakt deze werkwijze niet gemakkelijk. Maar, zoals in elk systeem, kunnen ook hier de professionals zelf een verschil maken door buiten de gebaande paden te denken en handelen. Met het onderzoek van de HU wordt onderzocht wat hiervoor nodig is.

De aanleiding voor de samenwerking ligt in de gezamenlijke wens van provincie, gemeenten en hulpverlenende instellingen om te komen tot efficiënte en effectieve hulpverlening aan jeugd en jongeren. Deze ambitie is vastgelegd in het provinciale vernieuwingsprogramma Utrechtse Jeugd Centaal (www.ujc.nl) dat loopt van 2008-2011. Alle betrokken partijen spelen daarmee ook in op de wensen vanuit de Tweede Kamer om te komen tot een efficiënte en effectieve samenwerking (motie Hamer en motie Dibi).
Provincie:
Tag(s):