dinsdag, 17. november 2009 - 19:11

AID doorzoekt afvalrecyclingbedrijf Veluwe

Utrecht

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 17 november onder leiding van het Functioneel Parket een afvalrecyclingbedrijf aan de westkant van de Veluwe doorzocht. De ondernemer wordt ervan verdacht dat hij niet toegestane afvalstoffen heeft verkocht aan bedrijven die stroom opwekken uit de afvalstoffen door middel van co-vergisting.

Co-vergisting is het gelijktijding vergisten van dierlijke mest en andere organische producten zoals maïs, tarwe en groenteafval waarna het restant als meststof kan worden verhandeld en gebruikt. Doel is het produceren van biogas dat vervolgens wordt omgezet in energie en warmte. De mestregelgeving stelt verschillende eisen aan co-vergisting. Zo mag het restproduct alleen als meststof in de landbouw worden toegepast als de te vergisten producten ten minste voor de helft uit dierlijke mest bestaan. Verder mogen er alleen organische producten, zogenoemde co-producten, worden gebruikt die vermeld staan in de meststoffenwet.

Het vermoeden is dat dit afvalrecyclingbedrijf niet toegestane producten doorverkocht als co-product. Daarvoor vervalste hij vermoedelijk documenten. Als het restproduct vervolgens op landbouwgrond wordt gebruikt kan dat het milieu schaden. In Nederland zijn ongeveer honderd co-vergistingsinstallaties operationeel. Veel van deze installaties staan op landbouwbedrijven.

Bij de doorzoeking is een hoeveelheid administratie en computerbestanden in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet.
Provincie:
Tag(s):