maandag, 9. november 2009 - 21:00

Borger-Odoorn bezuinigt, maar beperkt de lastenstijging

Exloo

De gemeente Borger-Odoorn presenteert een begroting voor het jaar 2010 met een nadelig saldo van € 1 miljoen. Tegelijkertijd biedt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een pakket van maatregelen aan om dit tekort voor 2010 ongedaan te maken.

Als de raad op 12 november instemt met de begroting, dan wordt een eerste stap gezet om de gevolgen van de lagere uitkering van het rijk op te vangen. De inkomsten vanuit Den Haag zouden de komende jaren wel eens verder kunnen dalen. Bij de heroverwegingen worden de burgers in 2010 zoveel mogelijk ontzien. De oplossingen richten zich vooral op de eigen bedrijfsvoering, het afstoten van gemeentelijk bezit en het onderhoud van vastgoed.

Ook de jaren na 2010 ontkomt de gemeente niet aan forse bezuinigingen. Vandaar dat het college de raad voorstelt nu al maatregelen te treffen die verder gaan dan het begrotingstekort voor 2010. Op deze manier ontstaat er incidentele bestedingsruimte van ongeveer € 500.000 om al in 2010 knelpunten op te kunnen lossen.

Ondanks de begrotingstekorten en de sombere verwachtingen voor de komende jaren, wil het college wel doorgaan met de zaken die al in gang zijn gezet. Zo wordt doorgegaan met het verbeteren van de dienstverlening en de hieraan gekoppelde organisatieontwikkeling, de realisatie van een nieuw sportpark in Nieuw-Buinen, de bouw van multifunctionele accommodaties (MFA’s) en het opbouwwerk in Nieuw-Buinen.

De lasten voor de inwoners van Borger-Odoorn zullen in 2010 minimaal stijgen. De rioolheffing stijgt gemiddeld met € 10, het vaste tarief van de afvalstoffenheffing gaat met € 4,24 per huishouden omhoog en de stijging van de OZB is bij de gemiddelde woningwaarde € 11 (tariefstijging 2,75%). De gemiddelde stijging van de lastendruk voor de burger komt hiermee op 3,5%.

Een eigenaar van een woning met een economische waarde van € 200.000 moet in 2010 ongeveer € 26 meer betalen. Iemand die in een huurwoning woont, krijgt alleen te maken met de verhoging van de afvalstoffenheffing van € 4,24.
Provincie:
Tag(s):