woensdag, 16. september 2009 - 15:00

Bouwvergunning Centrum Maliebaan blijft in stand

Utrecht

De bouwvergunning en vrijstelling die de gemeente Utrecht heeft verleend voor de bouw van een medisch centrum voor Centrum Maliebaan aan de A.B.C.-straat in Utrecht blijft in stand. Dat heeft de bestuursrechter woensdag bepaald in een procedure die was begonnen door de stichting Bewonersbelangen Museumkwartier.

Omdat het geplande gebouw afwijkt van de bepalingen in het bestemmingsplan voor wat betreft hoogte, situering en de bouw van een parkeergarage, moet de gemeente voor dit deel van het plan vrijstelling verlenen.

De stichting vond dat de gemeente deze vrijstelling onvoldoende had gemotiveerd. De stichting is bang voor meer verkeer in de straat, geluidsoverlast en een slechtere luchtkwaliteit. De rechtbank stelde echter vast dat de gemeente al in 2006 een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing heeft gemaakt, waarin op alle relevante aspecten van het bouwplan is ingegaan. Daarnaast hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de luchtkwaliteitsnormen niet worden overschreden en ook de toename van het verkeer ruim onder de maximumgrens blijft. De uitrit van de parkeergarage kan voor geluidsoverlast zorgen, maar door het nemen van geluidswerende maatregelen kan het geluidsniveau verlaagd in een mate dat deze geluidswaarden niet worden overschreden, dan wel niet zodanig worden overschreden dat daarvoor geen ontheffing kan worden verleend.

De stichting heeft geen contra-expertises beschikbaar gesteld waaruit zou kunnen worden afgeleid dat deze onderzoeken onzorgvuldig zijn geweest of de uitkomsten onjuist. De rechtbank ziet dan ook geen aanknopingspunten om te concluderen dat de gemeente niet heeft mogen uitgaan van de juistheid van deze rapporten en deze in redelijkheid niet ten grondslag heeft mogen leggen aan zijn besluit om vrijstelling te verlenen. Ook de verleende vergunning voor de aanleg van een inrit voor de parkeergarage liet de rechtbank in stand.
Provincie:
Tag(s):