dinsdag, 24. november 2009 - 17:42

Deetman adviseert provincie over bevolkingskrimp

Maastricht

Het College van Gedeputeerde Staten heeft dinsdag de Adviescommissie Deetman geïnstalleerd. Deze commissie adviseert het provinciebestuur bij het maken van strategische keuzes over hoe de demografische omslag als kans te benutten in relatie tot de sociaal economische ambities van de Provincie. De commissie bestaat uit de oud-burgemeesters Wim Deetman en Jos Mans en voormalig-lid Algemene rekenkamer Pieter Zevenbergen.

Het aantal inwoners van Limburg daalt structureel vanaf 2002. Bovendien is er sprake van een drastische verandering van de bevolkingssamenstelling. In 2040 is het aantal jongeren ten opzichte van 1970 gehalveerd en het aantal ouderen bijna verviervoudigd. De potentiële beroepsbevolking (de bevolking van 15-64 jaar) daalt al vanaf 1995 en zal in 2040 ruim één derde kleiner zijn dan nu. Krimpvoorlopers zijn Parkstad, Oost Groningen en Zeeuws Vlaanderen. In 2025 krimpt al de helft van de Nederlandse gemeenten. Structurele bevolkingsdaling is dus een onvermijdelijk onderwerp voor gemeenten, provincies en Rijk.

De Provincie Limburg heeft daarvoor een brede agenda opgepakt, die alle beleidsterreinen van de Provincie raken. Odile Wolfs, is coördinerend gedeputeerde voor die agenda. De Provincie neemt samen met de regio’s over een breed front maatregelen om de effecten van krimp tegemoet te treden. Zo worden er bijvoorbeeld concrete maatregelen getroffen op het gebied van wonen, onderwijs en arbeidsmarkt.

De volgende stap in de verbindingslijn Demografie is gericht op een overall strategie. Op 24 november start de commissie Deetman met de opdracht een meerjaren perspectief te ontwikkelen om de demografische omslag in Limburg in te passen in de strategische beleidskeuzes waar Limburg voor staat. Daarbij zal de commissie werken aan een Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling om het nieuwe perspectief daadwerkelijk te realiseren. Naar verwachting levert de commissie eind 2010 haar eindadvies op.
Provincie:
Tag(s):