woensdag, 25. november 2009 - 22:22

Drenthe wijst als eerste naoorlogse provinciale monumenten aan

Regio

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben het voornemen uitgesproken om 75 provinciale monumenten in de categorie ‘gebouwde monumenten na 1940, minstens 40 jaar oud’ aan te wijzen. Onder het motto “wie een monument bezit, heeft iets bijzonders onder zijn hoede…” blijft de provincie Drenthe zich hiermee inzetten voor het beleefbaar houden van cultureel erfgoed. Cultuurgedeputeerde Rein Munniksma: “Deze historisch waardevolle monumenten zijn onlosmakelijke verbonden met Drenthe en de ruimtelijke kwaliteit. Ze geven kleur aan de identiteit en vertellen het verhaal van de naoorlogse geschiedenis van Drenthe”.

Het naoorlogse gebouwde erfgoed op de voorlopige monumentenlijst geeft uiting aan de geschiedenis van Drenthe in de periode 1940-1969. De lijst is opgebouwd uit een reeks van gebouwen en objecten van de naoorlogse ontwikkelingen op het gebied van onder andere woningbouw, onderwijs, landbouwindustrie, geloofsbeleving, voorzieningen en militair erfgoed. Op basis van hun gaafheid, architectonische of stedenbouwkundige kwaliteiten, zeldzaamheid of cultuurhistorische waarde zijn deze gebouwen als meest representatief naar voren gekomen.

Voor het samenstellen van de lijst is onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot beter inzicht in de identiteit en de diversiteit van het naoorlogse gebouwde erfgoed in Drenthe. Bovendien heeft het een voorlopige lijst van objecten opgeleverd, die deze naoorlogse identiteit van Drenthe in de breedste zin vertegenwoordigt. “Van die wederopbouwperiode herinneren veel mensen zich nog de toen heersende woningnood -volksvijand nr.1- en de materiaalschaarste”, aldus gedeputeerde Rein Munniksma. “Die schaarste leidde trouwens tot innovatieve bouwstijlen en nieuwe materialen. Dit zie je terug in bijvoorbeeld de etageportiekflats, winkelwoningpanden en hoogbouw. Er werd gewerkt met standaardisatie en systeembouw en voor het eerst werd Durox toegepast.”

De provincie Drenthe heeft als eerste provincie het initiatief genomen dit erfgoed op regionaal niveau te erkennen en over te gaan tot aanwijzing van naoorlogse provinciale monumenten. Dit in navolging van het Rijk. Die heeft met het aanwijzen van een eerste reeks van 100 naoorlogse topmonumenten een krachtige impuls gegeven aan het behoud en de waardering van het naoorlogse erfgoed in Nederland. Deze reeks wordt de komende jaren uitgebreid en locale overheden worden op verschillende manieren gestimuleerd de kennis over de naoorlogse architectuur en stedenbouw in eigen regio te vergroten en de cultuurhistorische waarde af te wegen.

De samenwerking tussen provincie en gemeenten en het goed laten aansluiten van gemeentelijke en provinciale inspanningen voor monumenten, krijgen in Drenthe veel aandacht. Eigenaren en gebruikers van provinciale monumenten en gemeenten krijgen de gelegenheid eventuele bedenkingen in te dienen. Het is de bedoeling dat gedeputeerde staten in het voorjaar van 2010 besluiten welke monumenten de provincie definitief aanwijst in de categorie “wederopbouw”.
Provincie:
Tag(s):