maandag, 21. december 2009 - 16:52

Eerste resultaten pilot 'Moelejaan'

Kerkrade

Het afgelopen jaar hebben verschillende basisscholen, peuterspeelzalen, ouders, kinderen en onderzoekers van de Universiteit Maastricht meegewerkt aan de Zuid-Limburgse pilot Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) project Moelejaan.

Door heel Zuid-limburg krijgen peutergroepen een stimulerend programma aangeboden zodat ze een goede start kunnen maken op de basisschool. De komende jaren is het zaak om deze inspanningen te monitoren en te evalueren. Daarom heeft de Universiteit Maastricht het afgelopen jaar een zogenaamde ‘nulmeting’ uitgevoerd zodat er nu een beschrijving van de startsituatie is. Dankzij de medewerking van alle schoolbesturen in het primair onderwijs en meer dan tienduizend ouders was dit verkennend onderzoek mogelijk.


Positieve resultaten komen nu al in beeld over de taalscores in de jongste jaren van de basisschool. Tegelijk wordt duidelijk dat veel kinderen in Zuid-Limburg opgroeien in omstandigheden waarin hun talenten onderschat en onontdekt dreigen te blijven. Vooral kansrijke leerlingen lijken extra te winnen van de voorschoolse inspanningen. Minder kansrijke leerlingen groeien op in 'taalarme' omgevingen en voor hen zijn zulke extra inspanningen nog meer nodig.

Veel ouders in Zuid-Limburg hebben van hun kinderen lage verwachtingen; daaraan wordt in de komende periode extra aandacht besteed. Vooral in wijken waarin de sociaal-economische randvoorwaarden in gezinnen slecht zijn, lopen kinderen het risico van een zwakke start. Zulke wijken worden in de rapportage van de universiteit in beeld gebracht, net als de aard en omvang van de risico's.

De Stuurgroep die de VVE-pilot 'Moelejaan' aanstuurt zal er bij alle betrokken partijen (vooral gemeenten en schoolbesturen) op aandringen om deze regiobrede inspanningen mogelijk te blijven maken.Er wordt alles aan gedaan om de investering in Zuid-Limburgs jongsten de komende jaren op toeren te houden. De regio heeft er - niet in de laatste plaats gegeven de krimp in het kindertal - groot belang bij dat allen in de volgende generatie de meest optimale start maken in het onderwijs.
Provincie:
Tag(s):