woensdag, 23. september 2009 - 21:25

Emmer wethouder krijgt twee miljoen extra van het rijk

Emmen

Wethouder Jumelet van de gemeente Emmen heeft in een intensieve lobby met Den Haag bereikt dat Emmen in 2010 ruim twee miljoen extra krijgt voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Bij het invoeren van deze wet in 2007 kregen de gemeenten er een extra taak bij, namelijk de hulp bij het huishouden. Tot 2007 werd deze taak uitgevoerd via de Awbz. Voor deze nieuwe taak kwam ook geld mee. Dit bedrag was ongeveer evenveel als in 2006 in de gemeenten via de Awbz aan huishoudelijke hulp werd uitgegegeven. Vanaf 2008 verdeelt het rijk het geld echter op een nieuwe manier. Het bleek dat deze verdeelwijze voor een aantal gemeenten, waaronder Emmen, zeer nadelig uitpakte.

Emmen kreeg vanaf 2008 minder geld uit den Haag voor de huishoudelijke hulp. Emmen heeft toen net als een aantal andere gemeenten, onderzoek laten doen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er waarschijnlijk iets niet goed zat met de verdeling. De samenstelling van de Emmense bevolking was anders dan waar het verdeelmodel vanuit ging. Niet alleen maakten meer mensen gebruik van de voorzieningen, ze deden dat ook intensiever. De bevolkingssamenstelling heeft tot gevolg dat in Emmen in vergelijking met andere gemeenten veel hulp bij het huishouden wordt verstrekt. Hierdoor zou Emmen uiteindelijk geconfronteerd worden met een fors financieel tekort.

Wethouder Jumelet heeft, samen met een aantal andere nadeelgemeenten en de VNG (Verenging van Nederlandse Gemeenten), de onderzoeksresultaten onder de aandacht gebracht van de Haagse politiek. Dit heeft er toe geleid dat er nog eens goed gekeken wordt naar de manier van verdelen. In afwachting van eventuele aanpassing van het verdeelmodel hebben gemeenten en de VNG er bij het Rijk voor gepleit om voor 1, mogelijk 2 jaar (afhankelijk van uitkomst discussie over het verdeelmodel) extra geld te geven aan de gemeenten die hier mee te maken hebben. Voor Emmen levert dit in ieder geval in 2010 ruim twee miljoen euro extra op.
Provincie:
Tag(s):