woensdag, 9. december 2009 - 21:48

Fout op fout bij informatievoorziening Hoek van Holland

Rotterdam

Uit de conclusies van het COT-rapport over de strandrellen in Hoek van Holland in augustus van dit jaar blijkt dat in alle fasen van het evenemententraject onvoldoende scherpte en alertheid was bij betrokken organisaties en diensten. ‘Daarnaast heeft de dreigingsinformatie die kort voorafgaand aan het evenement beschikbaar was, niet geleid tot een nieuwe, juiste risico-inschatting’, meldt de gemeente Rotterdam woensdag.

Verantwoording onder directeur Veiligheid
Om de meer dan 1700 evenementen die per jaar in de stad Rotterdam plaatsvinden, veilig te laten verlopen, nemen gemeente en politie maatregelen. Zo komt de verantwoordelijkheid rond de gehele vergunningverlening van evenementen rechtstreeks onder de directeur Veiligheid te vallen.

De politie heeft een commissaris Evenementen aangesteld. Op verzoek van de burgemeester wordt de personele organisatie aangepast om fouten zoals in Hoek van Holland te voorkomen. Ook komt er één evenementenkalender voor de hele regio Rotterdam-Rijnmond die inzet en bijstand van politiepersoneel tijdig inzichtelijk maakt. Daarnaast voorziet de politie vanaf 2010 samen met andere veiligheidspartners elk vergunningspichtig evenement van een gestandaardiseerde risicobeoordeling.

Ongekend gewelddadig gedrag
De leden van de driehoek zijn geschokt door de uitzonderlijk gewelddadige en georganiseerde jacht op politiemensen door de hooligans. Tegenover de maatschappelijke weerzin voor het gedrag van de hooligans staat diep respect voor het optreden van de politieagenten op het strand die avond. In het bijzonder prijst de driehoek het ingrijpen van de politie te paard, die erger heeft kunnen voorkomen.

’Hooligans wettelijk aanpakken’
De burgemeester van Rotterdam, de hoofdofficier van Justitie en de korpschef zetten alle beschikbare wettelijke middelen in om het wangedrag van hooligans verder tegen te gaan en hen te weren bij evenementen. De burgemeester scherpt het beleid rond evenementenvergunningen aan.

Daarnaast zorgt de politie voor verbetering van de informatievoorziening. Bestaande protocollen hierover worden in de toekomst beter nageleefd. Dat blijkt uit de reactie van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb op het COT-rapport 'Strandrellen in Hoek van Holland Dancefestival Veronica Sunset 22 augustus 2009', dat hij woensdag 9 december naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De burgemeester onderschrijft samen met de hoofdofficier van justitie en de korpschef, de driehoek, alle hoofdconclusies van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). Ook nemen ze de aanbevelingen over. Een aantal aanbevelingen is al in uitvoering. Het COT heeft in korte tijd een gedegen rapport opgesteld dat inzicht geeft in het verloop van de ongeregeldheden.

De vijf hoofdconclusies uit het rapport:
1. Tijdens Veronica Sunset Grooves in Hoek van Holland hebben de belagers van de politie zich met ongekend hevige en intense gewelddadigheid misdragen. De belagers van de politie hebben in georganiseerd verband jacht gemaakt op de politie. Deze uitzonderlijke gewelddadigheid tegenover politiemensen moet krachtig en scherp worden veroordeeld.

2. Door het extreme geweld van de belagers jegens de politie hebben politiemensen zich in een levensbedreigende situatie gevoeld. Op grond van deze beoordeling hebben politiemensen waarschuwingsschoten en gerichte schoten afgevuurd. De politiemensen hebben geïmproviseerd in een situatie van uitzonderlijke gewelddadigheid tegenover politiemensen en zonder dat zij konden rekenen op omvattende commandovoering of andere vormen van ondersteuning.

3. In alle fasen van het evenementtraject was er onvoldoende scherpte en alertheid bij de betrokken organisaties en diensten. Dit was zichtbaar in de ongecoördineerde vergunningverlening, de routinematige voorbereiding, de onvoldoende risico-inschatting, het onvoldoende recht doen aan dreigingsinformatie, de onduidelijke commandostructuur, de verwarrende briefing voorafgaand aan het evenement, de ontoereikende reactie op incidenten en ontwikkelingen tijdens het evenement in de eerste uren, en het veel te laat inlichten van de korpsleiding, burgemeester en hoofdofficier van justitie.

4. De dreigingsinformatie die bij de politie beschikbaar was voorafgaand aan het evenement, had reden moeten zijn voor heroverweging van het laten doorgaan van het evenement en in ieder geval voor het treffen van aanvullende maatregelen: het beschikbaar hebben van de Mobiele Eenheid en het opschalen van de commandostructuren. Dit is ten onrechte niet gebeurd. Aan het begin van het evenement waren er allerlei signalen dat het mis zou kunnen gaan. Deze signalen zijn onvoldoende onderkend. Ten onrechte zijn op dat moment geen toereikende aanvullende maatregelen getroffen.

5. De burgemeester en de hoofdofficier van justitie zijn ten onrechte niet ingelicht over de voorbereidingen van het evenement, de dreigingsinformatie voorafgaand aan het evenement en de gebeurtenissen tijdens het evenement. Zij zijn veel te laat geïnformeerd over de ernstige ongeregeldheden.

De korpsleiding had onvoldoende zicht op de voorbereidingen van het evenement en is tevens ten onrechte niet ingelicht over de dreigingsinformatie en de gebeurtenissen. De korpsleiding, de burgemeester en de hoofdofficier van justitie hadden zeker moeten stellen dat het bestaande protocol voor informatievoorziening aan de driehoek werd nageleefd zodat zij steeds tijdig en volledig zouden worden geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):