woensdag, 18. november 2009 - 10:26

Friesland snijdt in eigen takenpakket

De provincie Friesland moet de komende maanden beslissen welke taken zij de komende jaren wil uitvoeren. Door scherpe keuzes te maken blijft de provincie financieel gezond en ontstaat er in Friesland voor iedereen duidelijkheid over de rolverdeling tussen provincie, gemeenten en het Wetterskip. Dat stelt het College van Gedeputeerde Staten voor in het rapport ‘Op maat, visie op kernopgaven, rol en taken van de Provincie Friesland’.

Het rapport is opgesteld in opdracht van Provinciale Staten naar aanleiding van het Bestuursakkoord Rijk-Provincies. Daarin wordt, net als in het advies ‘Ruimte, regie en rekenschap’ van de commissie-Lodders, aangestuurd op een verschuiving van taken tussen Rijk, provincies en gemeenten. Afgesproken is dat provincies zich zullen concentreren op het ruimtelijk-economische en het culturele domein.

Ook speelt mee dat provincies vanaf 2011 structureel minder geld krijgen uit het provinciefonds. Hoewel nog niet vaststaat welk bedrag de provincie Friesland straks minder krijgt, staan er in het rapport drie keuzescenario’s die een jaarlijkse besparing opleveren variërend van twintig tot dertig miljoen euro. De scenario’s zijn het resultaat van een inhoudelijke discussie met Statenleden, gemeentes, Wetterskip Fryslân en allerlei organisaties en instellingen in Friesland.

Centrale vraag in het rapport is welke taken de provincie op zich moet (blijven) nemen om in de toekomst de eigen identiteit, de eigen taal en de ruimte van het Friese landschap te waarborgen. Ook thema’s als bevolkingskrimp, duurzaamheid en klimaatverandering komen aan de orde. Het rapport biedt bovendien inzicht welke taken de provincie wettelijk moet uitvoeren en wat - vanuit die invalshoek - kan worden bestempeld als extra’s.

Het College vraagt Provinciale Staten op 16 december een van de scenario’s te kiezen. De financiële gevolgen van die keuze worden verwerkt in de provinciale begroting van 2011. Eén scenario heeft de titel ‘back to basics’, waarin de provincie louter wettelijke taken uitvoert. In de twee andere scenario’s trekt de provincie meer taken en projecten naar zich toe.
Provincie:
Tag(s):