woensdag, 30. december 2009 - 17:31

Gemeente past gedragscode toe in groenbeheer en -onderhoud

Apeldoorn

Per 1 januari 2010 gaat de gemeente Apeldoorn het onderhoudswerk in groenvoorzieningen uitvoeren volgens een gedragscode. De code is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vastgesteld. De werkwijze is een verdere professionalisering van de werkwijze zoals de gemeente Apeldoorn die hanteert.

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet beoogt de bescherming van dieren en planten die in het wild leven en voorkomt dat het voortbestaan van die dieren en planten in gevaar komt
bij onderhoudswerkzaamheden.

De gedragscode is een praktisch instrument om te voorkomen dat voor elke beschermde soort een ontheffing aangevraagd en goedgekeurd moet worden door het ministerie van LNV.

Het toepassen van de gedragscode binnen de gemeente Apeldoorn heeft vele voordelen. De gemeente voldoet beter aan de vereisten van de Flora- en faunawet en de belangrijke flora- en faunagebieden worden zichtbaar. Daarnaast wordt het ook voor de inwoners van Apeldoorn helder dat de gemeente in het beheer en onderhoud rekening houdt met de hier voorkomende beschermde soorten.
Provincie:
Tag(s):