woensdag, 2. december 2009 - 10:03

Kenniseconomie levert Leeuwarden honderden arbeidsplaatsen op

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is de afgelopen twee jaar zeer actief geweest in het stimuleren van de kenniseconomie in Leeuwarden. De gemeente investeerde 7,5 miljoen euro in tal van stimuleringsprojecten. Dit leverde driehonderd directe arbeidsplaatsen op en nog eens 250 indirecte arbeidsplaatsen.

De positieve resultaten rechtvaardigen een voortzetting van het beleid. Dat is de conclusie van de Stec-groep, het adviesbureau uit Nijmegen dat in opdracht van de gemeente Leeuwarden de effecten van het economisch stimuleringsbeleid van de gemeente (periode 2007-2009) onder de loep nam.

Het College van B&W van de gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om de aanbevelingen op te volgen. In het huidige beleid zijn al veel elementen terug te vinden van de aanbevelingen van Stec. Omdat het stimuleringsprogramma eind 2010 afloopt wil de gemeente begin van 2010 een ‘ vervolgaanpak Stedelijke economie’ formuleren en deze voorleggen aan de gemeenteraad.

De Stec-groep concludeert dat er dynamiek is in de stad en dat er vanuit de samenwerking tussen markt, kennisinstellingen en overheid bereidheid is tot investeren in de Leeuwarder kenniseconomie. Met het oog op de toekomst concludeert het bureau dat er nog veel ontwikkelingen in gang zijn gezet, die pas in een later stadium tot duidelijke effecten zullen leiden. Dit betekent dat een lange adem gewenst is. Het onderzoek richtte zich op het economisch stimuleringsbeleid van 2007 tot en met 2009. De gemeente Leeuwarden haakte in deze periode aan bij het programma 'Koers Noord, op weg naar Pieken'. Met dit programma probeerden de drie noordelijke provincies de ontwikkeling van de economische structuur in het noorden te stimuleren. Met name de transitie (overgang) naar een meer hoogwaardige, kennisintensieve economie werd gestimuleerd. Een economie dus, waarbij de traditionele factoren zoals geografische ligging minder belangrijk zijn geworden. Leeuwarden koos daarbij voor de volgende speerpunten:

- Watertechnologie (inclusief agri-nutri en life sciences);

- Duurzame energie;

- Dienstverlening, data en ICT;

- Toerisme en multimedia.

Uitgangspunt in de aanpak stedelijke economie van Leeuwarden is dat een impuls in de Leeuwarder kenniseconomie positieve effecten heeft voor iedereen op de arbeidsmarkt. Dit is belangrijk omdat Leeuwarden een relatief hoge structurele werkloosheid en een relatief laag gemiddeld inkomen per huishouden kent. Een concreet voorbeeld van de Leeuwarder aanpak is de realisatie van tweehonderd arbeidsplaatsen door de acquisitie van Reggefiber/ Glashart. Dit bedrijf legt de komende jaren een fijnmazig glasvezelnetwerk aan in Leeuwarden. In een samenwerking tussen de gemeente (afdelingen economische zaken en werk & inkomen), werkacademie, ROC Friese Poort en marktpartijen zijn mensen uit de ww opgeleid tot glasvezelmonteur. Aan dit traject doen op dit moment al twintig werklozen mee.

Voor de toekomst adviseert het onderzoeksbureau Stec om nog meer te focussen op groeisectoren. Dit betekent niet dat andere sectoren niet geholpen zouden moeten worden, maar wel dat de prioriteit bij het doen van investeringen moet liggen bij sectoren waar - gelet op nationale en internationale marktontwikkelingen - binnen afzienbare tijd het grootste economische effect per te investeren euro verwacht mag worden. De Stec groep adviseert in dat kader meer te focussen op watertechnologie. Watertechnologie is onderscheidend en tevens een groeimarkt, zo concluderen de onderzoekers.Naast dit structureel stimuleren van watertechnologie zullen andere sectoren meer op projectbasis moeten worden geholpen. De gemeente mikt daarbij op tal van projecten, zoals:

· versterken van de gamesector

· projecten waarbij slim wordt omgegaan met energie en water

· projecten ter verbetering van de bereikbaarheid van Leeuwarden

· verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

· ondersteunen toeristisch topinstituut

· toeristische productontwikkeling

· life sciences

Tot slot benadrukt de Stec groep dat het succesvol werken aan een kenniseconomie sterk afhankelijk is van een aantal randvoorwaarden. Zo moet niet alleen bereikbaarheid in orde zijn, maar moeten ook bedrijventerreinen aansluiten bij de marktvraag. De gemeente moet bovendien organisatorische slagkracht hebben en over een lange adem beschikken.
Provincie:
Tag(s):