donderdag, 3. december 2009 - 13:10

Klankbordgroep Bestemmingsplan Buitengebied van start

Barneveld

De gemeente Barneveld is gestart met de voorbereidingen voor een structuurvisie en een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Het college van burgemeester en wethouders wil graag zo vroeg mogelijk met bewoners en gebruikers van het buitengebied in gesprek.

Daarom is een zogenoemde klankbordgroep in het leven geroepen. Deze groep volgt de planvorming voor het buitengebied op de voet.

De gemeente Barneveld streeft naar een breed samengestelde klankbordgroep. In de klankbordgroep zit-ten vertegenwoordigers van diverse belangenverenigingen. Tijdens de eerste klankbordbijeenkomst wa-ren vertegenwoordigers aanwezig uit de agrarische sector, diverse verenigingen voor plaatselijk belangen en vertegenwoordigers vanuit de recreatiesector. Helaas ontbrak nog een aantal organisaties. De ge-meente Barneveld nodigt hen voor de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep opnieuw uit. Tijdens de eerste bijeenkomst is uitleg gegeven over het proces.

De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting de ambtelijke projectgroep. Dit hoeft geen eenslui-dend advies te zijn; het gaat om het “klankborden”. Met andere woorden: de ideeën die in de ambtelijke projectgroep op papier worden gezet, worden besproken in de klankbordgroep. De reacties uit de klank-bordgroep worden meegenomen in de adviezen aan het gemeentebestuur. De gemeenteraad is (uiteinde-lijk) verantwoordelijk voor het vaststellen van zowel de structuurvisie als het bestemmingsplan.
Provincie:
Tag(s):