zaterdag, 5. december 2009 - 13:48

Klokken luiden voor het klimaat

In de hele wereld luiden op zondag 13 december om 15.00 uur de klokken. Zo laten kerken weten dat het de hoogste tijd is om een eind te maken aan de opwarming van de aarde. Ook de kerken in Friesland doen hier aan mee.

Van 7 tot 19 december 2009 praten wereldleiders in Kopenhagen met elkaar over een nieuw klimaat-verdrag, de opvolger van het Kyotoprotocol dat in 2012 afloopt. In dat nieuwe verdrag moeten bin-dende afspraken komen te staan over het terugdringen van klimaatverandering. Op de zondag voor de beslissende laatste week van de Klimaattop voeren gelovigen van over de hele wereld actie voor een rechtvaardig en effectief klimaatakkoord. Ook in Kopenhagen zelf luiden de kerkklokken om 15.00 uur na afloop van een grote oecumenische viering.

Op 13 december om 15.00 uur klinken de kerkklokken ook in Friesland. "Zo duidelijk gemaakt worden dat de opwarming van de aarde moet stoppen. Dat kan door de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met 40% te verminderen, zodat de temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden Celsius stijgt. Een dergelijke temperatuurstijging is volgens wetenschappers nog net te hanteren. Stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan 2 graden Celsius dan zal dat desastreuze gevolgen hebben voor de schepping die ons is toevertrouwd. Christenen wereldwijd ervaren het bewaren van de schepping als een opdracht die wij als mensen van God hebben ontvangen," aldus de Friese organisatoren.

Tegelijkertijd moeten er in Kopenhagen afspraken gemaakt worden over financiële compensatie voor ontwikkelingslanden. Juist de mensen in deze landen, die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering, worden nu al het hardst getroffen. Denk aan de vele overstromingen in Bangladesh en de oprukkende woestijn in Kenia. Op de Klimaattop in Kopenhagen moeten de vervuilers dan ook geld beschikbaar stellen aan de ontwikkelingslanden om zich te kunnen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en om zich op een duurzame manier te ontwikkelen (zoals een duurzame energievoorziening).

De Raad van Kerken in Leeuwarden vindt het van het grootste belang dat er een rechtvaardig en effec-tief klimaatverdrag komt. Daarom luiden wij op zondag 13 december om 15.00 uur de kerkklokken!
Provincie:
Tag(s):