vrijdag, 25. december 2009 - 16:17

Minder voortijdig schoolverlaters maar wel meer schoolverzuim

Dalfsen

In de gemeente Dalfsen is een dalende lijn te zien in het aantal voortijdig schoolverlaters. Daartegenover is het aantal meldingen van schoolverzuim toegenomen. Dit zijn de belangrijkste conclusies, verwoord in het leerplichtverslag over het schooljaar 2008-2009. De gemeente streeft ernaar dat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten.

Een startkwalificatie, een diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo 2-niveau, biedt kansen op een passende baan en op meedoen in de samenleving. De gemeente wil dan ook het aantal voortijdig schoolverlaters in vier jaar tijd terugbrengen tot maximaal 32 jongeren aan het eind van het schooljaar 2010-2011.

Voor het schooljaar 2008-2009 was het streven het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen tot maximaal 47 jongeren. Met 41 nieuwe voortijdig schoolverlaters is deze doelstelling gehaald. Met dit aantal scoort de gemeente, volgens de cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onder het landelijk en regionaal gemiddelde. Deze positieve ontwikkeling is al een aantal jaren zichtbaar.

Maatregelen
Om voortijdige schooluitval te voorkomen en te verminderen zetten het rijk en de gemeente stevig in op de aanpak van schoolverzuim. Maatregelen als de invoering van de kwalificatieplicht, het instellen van één verzuimloket, intensievere controles en verbeterde zorgstructuren maken dat schoolverzuim eerder wordt gesignaleerd en beter wordt gemeld.

Dit vertaalt zich ook in de cijfers van schoolverzuim. In het verslagjaar zijn 77 meldingen van wettelijk ongeoorloofd schoolverzuim ontvangen. In het voorafgaande schooljaar zijn 48 meldingen ontvangen. Deze stijging is een landelijke tendens en voor de gemeente Dalfsen met name zichtbaar in het aantal meldingen van luxeverzuim en signaalverzuim.

Naast signalering en zorg hecht de gemeente ook waarde aan helder handhaven. In het verslagjaar werd in acht verzuimsituaties een stafrechtelijke reactie passend geacht.
Provincie:
Tag(s):