zondag, 29. november 2009 - 13:54

Nazorgtraject voor ex-gedetineerden in Deventer

Deventer

De gemeente Deventer ondersteunt een nazorgtraject voor ex-gedetineerden. Een sluitende aanpak moet voorkomen dat ex-gedetineerden tussen wal en schip raken en in herhaling vallen. Dit heeft de gemeente laten weten.

Door een goed plan van aanpak worden ex-gedetineerden na de periode van gevangenschap op weg geholpen naar een bestaan zoals ieder ander. Zo kan iedereen zich thuis voelen in Deventer. Dit bestaat onder andere uit een stabiele woonsituatie en hulpverlening. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit deze week besloten. In december 2009 buigt de gemeenteraad zich over dit voorstel.
Veiligheid begint bij voorkomen.

In 2007 is het landelijke project ‘Veiligheid begint bij voorkomen’ gestart. Een van de ambities binnen het project is om het in herhaling vallen door ex-gedetineerden te voorkomen. Een goede nazorg levert hieraan een belangrijke bijdrage, doordat bij justitie, gemeenten en maatschappelijke organisaties gezamenlijk wordt gewerkt aan een betere reïntegratie van deze groep.

Terugkeer in de maatschappij
Tijdens de gevangenschap wordt al gestart met de terugkeer in de maatschappij. Gekeken wordt of identiteitspapieren in orde zijn die noodzakelijk zijn voor het regelen van basale zaken als huisvesting, inkomen en zorg. Ook wordt gekeken naar een stabiele woonsituatie, naar inkomen en werk en eventuele schulden die een gedetineerde heeft.

Het ministerie van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben een samenwerkingsmodel opgesteld voor nazorg. Een speciaal aangewezen netwerkadviseur nazorg moet gemeenten en penitentiaire inrichtingen hierbij helpen.

Aanpak samen met regiogemeenten
Deventer is centrumgemeente Maatschappelijke Opvang. Dit houdt in dat Deventer een extra uitkering in 2010 en 2011 vanuit het Rijk ontvangt, en met regiogemeenten afstemming heeft over de nazorg van ex-gedetineerden. Begin 2010 worden hiervoor de gesprekken gestart. Hierbij worden ook de mogelijkheden onder de loep genomen om regionaal één nazorgcoördinator aan te stellen.

Vrijwilligers
In Canada heeft men goede ervaringen met de samenwerking met vrijwilligers. Ook in Nederland wordt gekeken naar de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten bij de nazorg. Op diverse plekken in het land vinden proeven plaats.
Provincie:
Tag(s):