woensdag, 23. september 2009 - 13:17

Nederlandse missie in Afghanistan kost 1 miljard

Den Haag

De Nederlandse missie in Afghanistan heeft in de periode 2002—2008 bijna 1 miljard euro gekost. ‘De bijdrage aan deze missie is hiermee de grootste operatie van de Nederlandse krijgsmacht van de afgelopen twintig jaar’, meldt het CBS woensdag.

Het bedrag gaat vooral op aan toelagen en vergoedingen aan militairen, transport, voeding, munitie en materieel (inclusief uitgaven aan F-16 vliegtuigen). Er zijn zo’n 2 duizend Nederlandse militairen actief in Afghanistan, waarvan bijna 1 400 in Uruzgan.

Nederlandse missie in Afghanistan
De kosten van de Nederlandse missie in Afghanistan betreffen alleen de uitgaven waarvan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben afgesproken dat ze ten laste mogen komen van de crisisbeheersingsoperaties. Andere extra uitgaven zijn ondergebracht in de reguliere begroting van Defensie en zijn hier buiten beschouwing gebleven.

Het gaat hierbij onder meer om uitgaven voor vervanging van operationele verliezen (helikopters), voor extra vervangingsinvesteringen, door zware belasting slijt het materieel sneller, en voor nieuwe middelen wanneer de operatie andere middelen nodig heeft dan waarover de krijgsmacht beschikt.

In 2008 bedroegen de uitgaven voor defensie 8,2 miljard euro. Dat is 1,4 procent van het bruto binnenlands product. Vijf jaar geleden was dit aandeel 1,5 procent en tien jaar geleden 1,8 procent.

Per inwoner 500 euro aan defensie
Nederland heeft vorig jaar 500 euro per inwoner besteed aan defensie. In 2000 was dat 421 euro per inwoner. Dat betekent een stijging van 18,5 procent, wat minder is dan de inflatie in deze periode.

Kosten buitenlandse militaire bijstand in 2008
In 2008 heeft Nederland 428 miljoen euro uitgegeven voor buitenlandse militaire bijstand, tweemaal zoveel als in 2003. Twee derde van de uitgaven in 2008 hangt samen met de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie in Afghanistan. Voor de handhaving van vrede en stabiliteit in Europa is 26 miljoen euro uitgegeven. De contributie aan de Verenigde Naties bedraagt 100 miljoen euro.

Forse reductie personeelsbestand
Eind 2008 telde het Ministerie van Defensie bijna 61 duizend voltijdbanen, 11,1 duizend minder dan eind 2002. Het burgerpersoneel nam in deze periode met 20 procent af, het militair personeel met 13 procent. De personeelsreductie had te maken met een reorganisatie, maar ook met een verminderde belangstelling voor een militaire loopbaan. In het laatste halfjaar neemt de animo voor een baan bij het leger weer toe, mede onder invloed van de recessie.
Provincie:
Tag(s):