dinsdag, 22. september 2009 - 20:12

Nieuw Natuurbeheerplan Groningen vastgesteld

Groningen

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag het nieuwe Natuurbeheerplan Groningen vastgesteld. Centraal in het plan staan de gebieden waar subsidie mogelijk is.

Per gebied geeft de provincie aan welke natuur-doelen worden nagestreefd en welke subsidies waar mogelijk zijn voor natuur- en landschapsbeheer (beheertype). Het natuurbeheerplan is onderdeel van het nieuwe Subsidiestelstel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

Op het ontwerp Natuurbeheerplan zijn 36 reacties binnengekomen. Die
gingen vooral over de kaart met beheertypen en over de begrenzing van de kerngebieden voor akker- en weidevogels.
Provincie:
Tag(s):