maandag, 21. december 2009 - 11:08

Nieuwe taak Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân is vanaf 22 december 2009 ook verantwoordelijk voor het oppompen van grondwater. Het ondiepe grondwater staat in nauwe relatie met oppervlaktewater. Grondwatervergunningen en -meldingen worden ook beoordeeld op effecten voor dít water. Het gaat bijvoorbeeld om het droog houden van een bouwput voor de aanleg van een kelder of het oppompen van grondwater voor beregening.

Wetterskip Fryslân neemt het ondiepe grondwaterbeheer over van de provincie op het moment dat de nieuwe waterwet in werking treedt. Eén nieuwe wet voegt acht bestaande wetten samen, waaronder de Grondwaterwet. Zo is er een overzichtelijke wet om de dienstverlening naar inwoners, bedrijven en overheden te verbeteren.

De provincie blijft verantwoordelijk voor het gebruik van (diep) grondwater voor drinkwater, koude- en warmteopslag en het oppompen van meer dan 150.000 m3 voor industrie. Overlast door grondwater in bebouwd gebied blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):