maandag, 21. december 2009 - 17:38

Nog geen jachtverbod in Limburg

Maastricht

Door het winterse weer wordt op dit moment de situatie voor het wild door de Provincie Limburg nauwlettend in het oog gehouden. Weliswaar is er op dit moment sprake van een sneeuwdek in de provincie; er is echter nog geen aanleiding om de jacht te sluiten aangezien de sneeuw op veel plaatsen is weggestoven tot op de ondergrond. Er is daarbij geen sprake van een sneeuw die is opgevroren tot een voor dieren ondoordringbare laag. De voedselbeschikbaarheid is daarmee nog voldoende. Hiermee reageert de Provincie op het verzoek van de Faunabescherming Limburg om een jachtverbod in te stellen.

Ook de ijsbedekking geeft nog geen aanleiding om de jacht te sluiten: de grotere plassen en de stromende wateren zijn nog grotendeels open en beschikbaar voor watervogels. De weersverwachting geeft aan dat de komende dagen de temperaturen weer gaan stijgen tot boven het vriespunt. Vermoedelijk zal het daarom ook de komende dagen niet nodig zijn om de jacht te sluiten. Wanneer de omstandigheden wel zouden verslechteren, of er worden veel dieren in een slechte conditie aangetroffen, dan kan alsnog worden besloten om de jacht te sluiten. In dat geval kunnen ook ontheffingen voor beheer en schadebestrijding (voor andere soorten, zoals grauwe ganzen en kolganzen) worden opgeschort.

De provincies hebben ingevolge de Flora- en faunawet de bevoegdheid om bij winterse weersomstandigheden de jacht te sluiten. Wildsoorten (wilde eend, haas, houtduif, fazant en konijn) kunnen als gevolg van extreme weersomstandigheden in de situatie verkeren dat jacht op deze soorten met het oog op de instandhouding van populaties niet langer toelaatbaar geacht wordt.
Provincie:
Tag(s):