woensdag, 16. september 2009 - 9:26

Onderzoek naar brandveiligheid woningen

Barneveld

De gemeente Barneveld heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van rijenwoningen in de wijk Oldenbarneveld en de woongebouwen aan de Cotelaer en de Columbusstraat in Barneveld.

Het onderzoek toont aan, dat er geen ernstige gebreken zijn met betrek-king tot de woningscheidende dakaansluitingen. Het onderzoek is een gevolg van het zogenoemde inspectiesignaal van het ministerie van VROM, dat weer een reactie is op de woningbranden in Hoofddorp en Zaandam in 2008. Als aanvulling op dit onderzoek doet de gemeente een beroep op de bewoners van alle woningen, gebouwd voor 1980.

In 2008 hebben woningbranden gewoed in Hoofddorp en Zaandam. Daarbij sloeg het vuur in korte tijd door naar de naastgelegen panden. Deze woningen voldeden niet aan de wettelijke minimumeisen. Woningen moeten een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (afgekort: WBDBO) hebben ten opzichte van de naastgelegen woningen. De minimale wettelijke eis voor bestaande woningen is 20 minuten, waarbij wordt uitgegaan van een standaardbrand. Een steenachtige woningscheidende wand en een goed daarop aansluitend houten dakbeschot heeft over het algemeen een weerstand van tenminste 20 minuten. Het niet voldoen aan deze weerstandseisen kan verschillende oorzaken hebben: soms is er sprake van een fout in het ontwerp, is er tijdens de bouw slordig gewerkt of zijn latere renovaties ondeskundig uitgevoerd.

Het ministerie van VROM heeft alle gemeenten gevraagd onderzoek te doen naar de WBDBO van hun woningvoorraad.

Om welke woningen gaat het en wie is verantwoordelijk?
Het gaat met name om rijenwoningen met platte — houten — daken en gestapelde woningen (appartemen-tencomplexen) die vóór 1980 zijn gebouwd. In mindere mate kan het probleem zich ook voordoen bij wo-ningen met hellende daken. De eigenaar van een woning of gebouw is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid daarvan. De kosten om dit op orde te brengen, zijn voor rekening van de eigenaar.

De gemeente Barneveld heeft op basis van het inspectiesignaal van het ministerie van VROM een steekproef gehouden bij rijenwoningen in Oldenbarneveld en aan de Wolweg en appartementengebouwen aan de Cotelaer en de Columbusstraat. Deze woningen voldoen aan de minimumeisen en er zijn voldoende maatregelen getroffen om problemen te ondervangen.

De gemeente Barneveld kan niet alle woningen van vóór 1980 zelf inspecteren. De gemeente vraagt be-woners van rijenwoningen met hellende — houten — daken en bovenwoningen met houten — platte — daken die vóór 1980 zijn gebouwd om zelf een inspectie uit te voeren of dat door een bouwkundige te laten doen. Daarbij moet de aansluiting van de woningscheidende wand op het dak worden bekeken. Als er tussen het dakbeschot en de muur openingen zijn óf de woningscheidende wand uit board of hout bestaat, moet actie worden ondernomen. Openingen kunnen worden gedicht met een cementspecie, minerale wol in dichte persing, brandwerende kit of brandwerend materiaal, uiteraard afhankelijk van de grootte van de opening.

Om de brandveiligheid op korte termijn te verhogen, wordt dringend aangeraden om rookmelders aan te brengen. Bewoners worden hierdoor tijdig gewaarschuwd als er brand uitbreekt zodat er nog tijd is om de brandende woning te verlaten.
Provincie:
Tag(s):