vrijdag, 11. september 2009 - 16:03

Onjuiste berichtgeving over stopzetten uitkering

Nieuwegein

Afgelopen week is de halfjaarrapportage Wisselgeld verschenen. Naar aanleiding daarvan is in verschillende landelijke en regionale media beweerd dat Roma ouders die weigeren hun kind naar school te sturen niet langer hulp krijgen bij schuldsanering en psychosociale problemen. Of dat zij op hun uitkering worden gekort door de gemeente Nieuwegein. Dit is onjuist en is niet gebaseerd op de halfjaarrapportage Wisselgeld.

Binnen het programma Wisselgeld worden geen uitkeringen stopgezet als ouders hun kinderen niet naar school sturen. Ook wordt er geen enkel gezin het recht op zorg of hulp ontzegd om die reden. Dit is wettelijk en principieel onjuist.

Wisselgeld richt zich er juist op om, op basis van duidelijke afspraken en binnen het wettelijk kader, kinderen en gezinnen ondersteuning te bieden op weg naar school, zorg of werk. Daarnaast biedt Wisselgeld ook ondersteuning aan professionele instanties en gemeentelijke afdelingen die met deze gezinnen te maken hebben.

De schoolgang onder de Roma kinderen in Nieuwegein is verbeterd door extra inzet vanuit leerplicht en ondersteuning van de intermediairs hierbij. Er werden huisbezoeken afgelegd waarin ouders gewezen werden op rechten en plichten, er werd voorlichting gegeven en bemiddeld en er werden proces verbalen opgesteld. Instanties zijn beter gaan samenwerken rondom een gezin. Daarnaast zijn er weer nieuwe afspraken gemaakt met scholen over het weer direct melden van verzuim van Roma leerlingen.
Provincie:
Tag(s):