maandag, 10. augustus 2009 - 9:05

Opvang ex-gedetineerden dit jaar sterk verbeterd

Assen

Met het aanstellen van een coördinator en de intensievere samenwerking is de opvang van de 120 Assenaren die jaarlijks uit detentie terugkeren in het afgelopen jaar tijd sterk verbeterd. Als de gedetineerde uit de gevangenis komt, zijn huisvesting, inkomen en dagbesteding zo veel mogelijk geregeld.

Al tijdens de detentie is er contact tussen gemeente en gedetineerde om te bepalen wat de gedetineerde nodig heeft om terug te keren in de samenleving. Het gaat daarbij vooral om huisvesting, inkomen en dagbesteding. Maar het kan ook nodig zijn dat de gedetineerde zorg krijgt voor psychiatrische of verslavingsproblemen. Vanaf september is het mogelijk om hiervoor keuringen af te nemen in drie noordelijke PI’s. Door al deze zaken voor het einde van de detentie te regelen is de kans op recidive kleiner. Het is de bedoeling om voor elke gedetineerde zo snel mogelijk na het begin van de detentie een plan van aanpak te hebben.

Een belangrijk instrument om recidive te voorkomen is het doorbetalen van vaste lasten zodat de gedetineerde na het uitzitten van zijn straf naar zijn woning terug kan. Dit is vooral aan de orde bij korte straffen. De doorbetaling gebeurt in de vorm van een lening die na een jaar kan worden kwijtgescholden als de ex-gedetineerde zich aan alle afspraken houdt.

Bij zijn vrijlating moet een gedetineerde in ieder geval over een geldige legitimatie beschikken. Met de PI’s zijn afspraken gemaakt om dit te realiseren. De PI’s zorgen ervoor dat de gegevens bij de gemeente komen. De gemeente regelt vervolgens dat het document op tijd beschikbaar is.

De opvang van ex-gedetineerden is mede verbeterd omdat verschillende organisaties meer zijn gaan samenwerken en hun hulpaanbod op elkaar afstemmen. Organisaties als zorginstellingen, ISD, OM, GKB, woningbouwcorporaties en gemeente zitten hiervoor regelmatig met elkaar om tafel. Hierdoor is het mogelijk voor iedere gedetineerde maatwerk te leveren.
Provincie:
Tag(s):