dinsdag, 3. november 2009 - 21:41

Rapport TopTeam Krimp Groningen

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het ‘Topteam Krimp’ ingesteld. De opdracht aan het Topteam houdt in het analyseren van knelpunten en kansen, die bevolkings- en huishoudensdaling
met zich meebrengen en het formuleren van oplossingsrichtingen en aanbevelingen.

De krimpsituatie in de regio’s Noordoost- en Oost-Groningen is urgent en bijzonder. De situatie in deze krimpregio’s vereist een urgente en bijzondere aanpak, door gemeenten, de regio’s, de provincie en het Rijk.

Gezien de bijzondere problematiek in Noordoost‑ en Oost‑Groningen, adviseert het Topteam de provincie Groningen een Provinciaal Actieplan Krimp op te stellen. In dit plan dient niet alleen aandacht te zijn voor de krimpregio’s in Groningen. Ook de samenhang en
complementariteit met groeikernen en de gebieden, waarvoor een stabilisatie is voorzien, dienen hierbij aan bod te komen.

Op basis van dit actieplan dient de provincie een stevigere regierol te vervullen, door invulling te geven aan het verder bevorderen dat gemeenten anticiperen op krimp en de intergemeentelijke samenwerking organiseren en het aanbrengen van samenhang tussen de verschillende beleidsvelden formele sturing het initiëren en voeren van het debat over de consequenties van bevolkings- en huishoudensdaling.

Het succesvol vervullen van deze regierol vereist de betrokkenheid van het voltallige college van Gedeputeerde Staten. Het Topteam adviseert de gemeenten in de Eemsdelta en de provincie Groningen om voor de ontwikkeling en uitvoering van het woon- en leefbaarheidsplan (zoals afgesproken in het Pact Regio Eemsdelta) een adequate samenwerkingsvorm in te richten, om daadwerkelijk te komen tot een woon- en leefbaarheidsplan en de uitvoering daarvan. Daarnaast beveelt het Topteam de provincie Groningen aan de samenwerking in Oost-Groningen proactief te stimuleren.
Provincie:
Tag(s):