vrijdag, 30. oktober 2009 - 16:28

Strengere aanpak criminele vreemdelingen

Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie ingestemd met een strengere aanpak van vreemdelingen die voor criminaliteit of overlast zorgen. ‘Dit houdt in dat de verblijfsvergunning eerder wordt ingetrokken’, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdagmiddag.

Ernstige delicten
Het gaat hier om veelplegers en plegers van ernstige delicten, zoals huiselijk geweld, mensenhandel, drugs- en wapenhandel. Zowel het beleid als de uitvoering wordt aangescherpt, zodat criminele vreemdelingen sneller kunnen worden aangepakt en eventueel ongewenst verklaard en uitgezet kunnen worden. De maatregelen zijn het resultaat van een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Als een vreemdeling is veroordeeld voor een delict waar een gevangenisstraf van zes jaar of meer voor staat, wordt de strafmaat in de glijdende schaal met factor twee vermenigvuldigd. Zo kunnen plegers van zedenmisdrijven, levensdelicten, en mishandeling eerder tot ongewenst vreemdeling verklaard worden.

Dit geldt ook voor drugsdelicten, wapendelicten en misdrijven tegen de openbare orde, zoals mensenhandel. Op deze manier wil het kabinet de ernst van bepaalde misdrijven en hun inbreuk op de openbare orde tot uitdrukking brengen binnen het vreemdelingenbeleid.

Een aparte glijdende schaal is specifiek gericht op twee groepen veelplegers, die tot op heden moeilijk aan te pakken waren binnen het vreemdelingenrecht. Dat zijn veelplegers van delicten met betrekking tot (huiselijk)geweld, drugs en diefstal en veelplegers die als minderjarigen al ernstige misdrijven pleegden. Bij hen wordt voortaan niet alleen de opgelegde straf, maar ook het aantal veroordelingen bepalend bij de afweging om het verblijf te beëindigen.

Het kabinet gaat ervan uit dat bij vijf of meer veroordelingen sprake is van een crimineel gedragspatroon, wat betekent dat een vreemdeling zijn verblijfsrecht kwijtraakt. Het bij elkaar optellen van het aantal straffen en maatregelen is nu mogelijk als een vreemdeling minder dan vijf jaar in Nederland is. Het kabinet laat deze termijn los. Verblijfsvergunningen van vreemdelingen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, worden ingetrokken als zij bij herhaling worden veroordeeld voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De uitzonderingsbepalingen die nu gelden voor minderjarigen, worden gewijzigd. Naast handel in verdovende middelen wordt ‘geweldsmisdrijf’ toegevoegd als grond om het verblijf te beëindigen. Het kabinet maakt hiermee duidelijk dat aan geweldsmisdrijven een zwaarder gewicht wordt toegekend.

De IND zal vaker dan nu het geval is toetsen of een vreemdeling delicten heeft gepleegd die gevolgen hebben voor zijn of haar verblijfsrecht. Met de nieuwe maatregelen zal de IND niet alleen toetsen of een vreemdeling delicten heeft gepleegd bij een aanvraag voor verlenging, maar ook bij verzoeken om vervanging of vernieuwing van verblijfsdocumenten. Verder onderzoekt de IND de mogelijkheden om geautomatiseerde berichten te ontvangen en te verwerken ten aanzien van een strafrechtelijke veroordeling van een vreemdeling.
Provincie:
Tag(s):