donderdag, 17. december 2009 - 18:24

Toezicht op begroting Almelo niet meer nodig

Almelo

Een stevig pakket aan bezuinigingsmaatregelen zorgt ervoor dat de begroting van de gemeente Almelo niet in de rode cijfers belandt. Op basis van deze plannen van B&W hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten dat de begroting van de gemeente geen verdere goedkeuring van de provincie behoeft. Dit heeft de provincie Overijssel bekendgemaakt.

Voorwaarde
Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad van Almelo maandag uitspreekt dat in het voorgestelde maatregelenpakket de benodigde bezuinigingen gevonden kunnen worden, zodat uiterlijk eind januari 2010 de begroting voor dat jaar in evenwicht gebracht kan worden.

Tekort
De begroting 2010 van de gemeente Almelo laat een tekort zien van 1,4 miljoen euro voor 2010. Daarnaast toont het meerjarenperspectief dat dit tekort in 2013 oploopt naar ruim zes miljoen euro. Voor de provincie Overijssel was dit aanleiding om het voornemen uit te spreken de gemeente Almelo onder preventief toezicht te stellen. Dit betekent dat de gemeente Almelo, zolang de begroting niet is goedgekeurd, geen uitgaven mag doen zonder voorafgaande toestemming van de provincie.

Mening
De provincie Overijssel heeft zoals de wet bepaalt de raad van de gemeente Almelo de gelegenheid gegeven zijn mening hierover te geven. Op 8 december heeft de provincie met een vertegenwoordiging van de raad gesproken over de begroting en het pakket aan bezuinigingsvoorstellen dat het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad voorlegt.

Gevolgen
Gedeputeerde Job Klaasen: “De recessie en de bezuinigingsvoorstellen van het Rijk hebben grote gevolgen voor de begrotingen van de Overijsselse gemeenten. Als provincie kijken we daarom niet alleen naar een begrotingsevenwicht voor 2010, maar juist ook op lange termijn tot en met 2013. Dit is van belang om de gemeentelijke ambities waar te maken en niet toekomstige bestuurders met een tekort op te zadelen. Financieel gezonde gemeenten zijn noodzakelijk voor een goed woon-, werk- en leefklimaat in Overijssel. De actieve houding van het gemeentebestuur om de begroting in evenwicht te krijgen, verdient daarom een compliment.”
Provincie:
Tag(s):