dinsdag, 15. december 2009 - 16:26

Twee gemeenten onder provinciaal toezicht

Voor twee gemeenten in Gelderland wordt het provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën preventief: Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Voor de gemeente Scherpenzeel blijft bijzonder toezicht gelden vanwege het voornemen voor een gemeentelijke herindeling.

De gemeente Millingen aan de Rijn slaagt er niet in een sluitende begroting te maken voor 2010 noch voor de langere termijn. De uitgaven en inkomsten zijn niet in balans. In samenwerking met de provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de financiële positie doorgelicht. De uitkomsten hiervan kunnen voor de gemeenteraad van Millingen aan de Rijn de noodzakelijke aanknopingspunten geven voor de noodzakelijke ombuigingen in de gemeentefinanciën, zodat er in de toekomst weer een goede balans ontstaat.

De gemeente Ubbergen is erin geslaagd na een aantal jaren om een sluitende begroting te maken. Er is echter nog geen geld om voor de langere termijn het vermogenstekort aan te vullen. Daarom wordt preventief toezicht gehandhaafd. Gemeente en provincie werken er samen aan om ook hier de financiële positie te verbeteren.

De economische recessie is ook zichtbaar in de financiële positie van de Gelderse gemeenten. In de begrotingen, zeker op langere termijn is dit goed terug te zien. Zo*n 75% van de gemeenten presenteert in haar meerjarenoverzicht een tekort dat opgevuld moet worden met een taakstellende bezuiniging. De gemeenten willen voor de zomer van 2010 duidelijk hebben wat deze ombuigingen in de gemeentelijke financiën moeten zijn. De provincie ziet op langere termijn dat met name de voorgestelde bezuinigingen vanuit het Rijk en de ombuigingen in de huishoudportemonnee van de overheid gevolgen zal hebben die ook de inwoners van Gelderland direct zullen raken. Zo zijn er ook tegenvallende inkomsten te zien uit de opbrengst van uitgifte van grond en tegenvallende uitgaven voor bijvoorbeeld de bijstand en voor de wet maatschappelijke ondersteuning.
Provincie:
Tag(s):