donderdag, 17. december 2009 - 16:50

Uitkomsten onderzoek declaraties en vergoedingen korpsleiding

Zeeland

Eind november deed televisieprogramma RTL Nieuws verslag over de declaraties en vergoedingen van de top van de Nederlandse politie. Hierbij ontstond ten aanzien van het Zeeuwse korps het beeld dat met name de voormalig korpschef, de heer Goudswaard, zichzelf onrechtmatig had verrijkt door het declareren van privé-uitgaven.

Een dergelijk beeld doet afbreuk aan de goede naam van het korps en die van betrokkene. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen is deze kwestie direct onderzocht.

Het onderzoek richtte zich vooral op alle declaraties van de korpsleiding in 2008/2009. Om ieder misverstand op dit onderdeel direct uit de wereld te helpen: uit het onderzoek is niet gebleken dat de heer Goudswaard privé-uitgaven declareerde. Zo maken de in dit verband genoemde partij manchetknopen onderdeel uit van de voorraad relatiegeschenken van het korps en zijn de persoonlijke verzorgingsartikelen, waaronder haargel, een cadeau voor een personeelslid ter gelegenheid van diens geregistreerde partnerschap. Ook het strandarrangement in Domburg was niet voor de heer Goudswaard persoonlijk maar betrof een cadeau voor de commandant van de Koninklijke Marechaussee als dank voor een geleverde bijstand aan het politiekorps Zeeland.

Wel is gebleken dat door de heer Goudswaard kosten zijn gedeclareerd, die meer in de sfeer van persoonlijke representatie vielen en waarvoor de heer Goudswaard al een vaste (representatie)toelage ontving. Zo declareerde Goudswaard enkele attenties voor medewerkers. Ook over de aanschaf van enkele boeken ten behoeve van de korpsleiding is discussie mogelijk. Hoewel in het algemeen niet blijkt van misbruik, komt wel een beeld naar voren van een korpschef die ruimhartig was met relatiegeschenken. Een aantal van deze geschenken hadden een meer persoonlijk karakter, zoals de reeds genoemde verzorgingsproducten.

Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de heer Goudswaard ook declaraties fiatteerde voor uitgaven welke door anderen zijn gedaan, hetgeen uit de declaraties zelf niet altijd viel te herleiden. Deze onnauwkeurige administratieve verantwoording bemoeilijkte de controle op deze uitgaven en heeft mede bijgedragen aan het vertekend beeld dat thans is ontstaan.

Tenslotte zij opgemerkt dat het salaris van de heer Goudswaard destijds is vastgesteld conform de rechtspositie van zijn voorganger. Thans zou dit in het landelijk vastgestelde Beleidskader Arbeidsvoorwaarden Politietop niet passend zijn. Bij de aanstelling van de huidige korpsleiding is overigens de rechtspositie in overeenstemming gebracht met dit landelijk Beleidskader. Tot dit Beleidskader behoort ook de reeds genoemde representatietoelage die vooral is bedoeld voor kosten in de persoonlijke sfeer, die niet gemakkelijk via declaraties kunnen worden gedekt. Te denken valt o.a. aan extra kleding, vervoer, fooien, ontvangsten en cadeautjes.
Provincie:
Tag(s):