vrijdag, 28. augustus 2009 - 18:59

Vervolg procedure nieuwe dijkgraaf

Donderdagavond 27 augustus hebben de fractievoorzitters van de Zeeuwse waterschappen met de dagelijks besturen van beide organisaties gesproken over de procedure voor een nieuwe dijkgraaf.

Zaken als welke procedure op welke wijze gevolgd wordt, de omvang van de vertrouwenscommissie en elementen voor een profielschets kwamen aan de orde. De resultaten van de vergadering worden verwerkt in een voorstel dat door de leden van de algemene vergaderin-gen besproken wordt op 15 september a.s. zodat vervolgens besluitvorming kan plaatsvinden en de procedure van start kan gaan.

Het bestuurlijk overleg voor de fusie (hierin zitten de leden van beide dagelijks besturen) stelde de fractievoorzitters voor om te kiezen voor de artikel 46 procedure en hiermee af te zien van de eerder voorgestelde artikel 26 procedure. Met de artikel 46 procedure kunnen de waterschappen één dijkgraaf voor beide schappen zoeken. Het streven is dat de nieuwe dijkgraaf in het eerste kwartaal van 2010 aan de slag gaat. De fractievoorzitters gaven unaniem aan deze procedure te willen volgen. Aan de algemene vergaderingen wordt voorgesteld om via een open procedure een nieuwe dijkgraaf te zoeken. Dat betekent dat in diverse media advertenties geplaatst worden.

Ook is aan de fractievoorzitters gevraagd hoe zij denken over de samenstelling van de vertrouwenscommissie. Men geeft de voorkeur aan één gezamenlijke vertrouwenscommissie, bestaande uit tien leden (vijf van elk waterschap). De niet-coalitiepartijen leveren in die situatie bij beide waterschappen twee kandidaten voor de commissie en de coalitiepartijen drie kandidaten per waterschap. Als randvoorwaarde is meegegeven dat een partij maximaal 1 kandidaat mag leveren. De voorzitter van de commissie wordt gekozen door de commissie zelf en zal afkomstig zijn van Zeeuwse Eilanden. De interim secretaris zal optreden als adviseur van de commissie. Uit welke personen de commissie daadwerkelijk komt te bestaan, zal besloten worden in de verga-dering op 15 september a.s.

Daarnaast is ook gesproken over de inhoud van de profielschets voor een nieuwe dijkgraaf. Op 15 september wordt de profielschets door de algemene vergaderingen besproken.
Provincie:
Tag(s):