woensdag, 29. juli 2009 - 20:33

Waterproject in Kapelse Moer

Kapelle

Door in natuurgebied de Kapelse Moer greppels te baggeren, lage randen op te hogen en stuwen en duikers aan te passen, slaat het Waterschap Zeeuwse Eilanden twee vliegen in één klap.

Bij extreme neerslagsituaties kunnen ze meer water vasthouden én verdroging van de natuur voorkomen. Het waterschap werkt nauw samen met beheerder Staatsbosbeheer en met Provincie Zeeland.

Uit berekeningen zijn knelpunten naar voren gekomen wat betreft situaties met veel neerslag in de agrarische omgeving. Door het beter vasthouden van overtollig regenwater in het natuurgebied wordt het naastliggende agrarisch gebied daarmee ontlast. Met de maatregelen wordt ook de verdroging van dit Natura 2000-gebied tegengegaan. Tevens wordt er zo’n 11 hectare nieu-we natuur aan de Kapelse Moer toegevoegd. In dit nieuwe stuk wordt de historische structuur van ondiepe greppels hersteld.

De maatregelen komen voort uit het vastgestelde waterplan voor het betreffende buitengebied (Maelstede-Dekker) van het waterschap en het provinciale water- en natuurbeleid. De water- en natuurdoelen vallen goed samen met de voorgenomen maatregelen. Daarom is het project te-vens aangemerkt als een verdrogingsbestrijdingsproject. Dit houdt in dat de Provincie Zeeland een subsidie van 75% toekent, die bestaat uit 50% rijksgeld (ILG) en 25% provinciaal geld. De overige 25% komt voor rekening van het waterschap. De projectkosten bedragen € 200.000,-.

De werkzaamheden zijn vorige week van start gegaan.
Provincie:
Tag(s):