maandag, 16. november 2009 - 11:03

Waterschap meet waterlopen binnen bebouwde kom

Op 23 november, start een landmeetbureau namens waterschap Zeeuwse Eilanden met landmeetkundige werkzaamheden op en langs waterlopen en singels binnen de bebouwde kom van Middelburg. In januari volgen Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Zierikzee. Eind maart 2010 moeten alle landmetingen gereed zijn.

Het waterschap en gemeenten hebben afspraken gemaakt over het onderhoud van waterlopen en waterpartijen in de kernen. Inmiddels is daardoor het achterstallig baggerwerk voor een groot deel weggewerkt.

Het baggeren, maaien en opruimen van afval wordt door waterschap en gemeenten voor alle wateren in de kernen in goed overleg uitgevoerd. Voor een efficiënt beheer en onderhoud zijn goede en soms ook meer gedetailleerde gegevens van het watersysteem nodig. Verder kan het waterschap met meer gedetailleerde meetgegevens berekenen of er nog knelpunten zijn in het systeem, ook gelet op de toekomstige klimaatverandering. Waterlopen moeten namelijk nu en in de toekomst voldoende water kunnen bergen in tijden van hevige regenval en ze moeten zorgen voor een goede doorvoer van het water. Met de berekeningen kunnen ze bepalen of er ergens extra maatregelen noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld verbreding van een waterloop.

De landmetingen vinden plaats in en langs alle oppervlaktewateren binnen deze kernen om zo het gehele stelsel in kaart te brengen. Landmeters meten de hoogte van de waterbodem en van de waterkant ten opzichte van NAP. Ook de hoogte van bijvoorbeeld buisleidingen worden gemeten. Aanwonenden ondervinden geen overlast van de metingen.
Provincie:
Tag(s):