dinsdag, 27. oktober 2009 - 11:04

Wet voor beloningsmaximum publieke en semipublieke sector

Den Haag

Er komt een wettelijke norm voor de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel Normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen vandaag voor een consultatieronde verzonden aan de betrokken organisaties.

Het wetsvoorstel kent drie beloningsregimes. In het eerste regime mag de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden niet uitstijgen boven een beloningsmaximum, gebaseerd op een brutosalaris van 181.773 euro. Dit regime geldt voor de publieke sector en voor semipublieke instellingen als de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties. Uitzonderingen op de norm zijn alleen mogelijk na een vooraf vastgestelde procedure, voor de publieke sector alleen met instemming van de ministerraad.

In het tweede regime mag de beloning niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Deze norm wordt door de vakminister vastgesteld en geldt bijvoorbeeld voor verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Tot slot zijn er instellingen waarvan het kabinet de beloning niet normeert, te weten de zorgverzekeraars.

Voor alle instellingen geldt dat alle beloningen die uitstijgen boven het beloningsmaximum, per functie openbaar gemaakt moeten worden in de jaarverslagen van deze instellingen. Deze verplichting bestaat al op grond van de huidige Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, die in de nieuwe wet zal worden geïntegreerd. Nieuw is dat topfunctionarissen, ook als zij minder verdienen dan het beloningsmaximum, zowel met functie als met naam in het jaarverslag worden vermeld.
Provincie:
Tag(s):