donderdag, 11. februari 2010 - 10:02

Aantal voortijdige schoolverlaters in Maastricht gedaald

Maastricht

Het absoluut aantal voortijdige schoolverlaters (VSV’ers) in de regio Maastricht is ten opzichte van het vorig verslagjaar met ruim 11 procent gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag 2008/2009 van het Regionaal Bureau Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland. De trend van de daling van het aantal voortijdige schoolverlaters wordt verder versterkt door extra zorg en begeleiding aan jongeren te bieden.

Het aantal leerlingen dat ingeschreven is aan een school of onderwijsinstelling is gestegen van 14842 in 2007-2008 naar 15.333 in 2008-2009. Deze toename met 491 is te verklaren uit de toename van het aantal ingeschreven leerlingen dat (mbo-)onderwijs volgt in én buiten onze regio (het buitenland niet meegerekend). Hiervoor zijn drie redenen: de verhoging van de leerplichtleeftijd van 16 naar 18 jaar, de aanpak van de jeugdwerkloosheid en het volgen van een tweede opleiding door jongeren. Het aantal schoolverlaters is in relatieve zin teruggedrongen van 2.9 procent in 2007-2008 naar 2.5 procent (380) in 2008/2009.

Jacques Costongs: “Daarmee is de doelstelling in het kader van het Groot Steden Beleid gehaald! Deze doelstelling - een reductie van het aantal VSV’ers tot maximaal 2,5 procent van het totaal aantal leerlingen - is overeengekomen met het Rijk in het Meerjarenontwikkelingsplan, dossier VSV. Maar wat nog veel belangrijker is dat we gezamenlijk erin zijn geslaagd om tweederde van de 380 VSV-ers nog tijdens het lopende jaar terug te begeleiden naar school en/of werk. In het vorige jaarverslag lag dat nog op eenderde van het aantal VSV-ers. De aanpak werkt en is succesvol!’ Veel jongeren ondervinden problemen in hun schoolloopbaan, waardoor ze te vroeg stoppen met hun opleiding en geen startkwalificatie halen. Het behalen van een startkwalificatie geeft een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek in de samenleving. Dit is goed voor de jongere zelf, goed voor de maatschappij en goed voor de economie.

Vanaf 1 januari 2004 zijn de leerplichttaken van de gemeenten in de regio Maastricht en Mergelland geregionaliseerd in het Regionaal Bureau Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland. Jaarlijks brengt het bureau verslag uit.
Provincie:
Tag(s):