donderdag, 1. juli 2010 - 19:40

Amsterdam bezuinigt ruim 100 miljoen op eigen organisatie

Amsterdam

Het college van B&W van Amsterdam maakt vandaag een pakket voorstellen bekend om 105,7 miljoen euro structureel te bezuinigen op de eigen organisatie. In 2011 moet 28,7 miljoen euro bespaard worden op de bedrijfsvoering, oplopend tot 116,4 miljoen in 2014. De voorstellen worden komende weken uitgewerkt en ingebrachtvoor de begrotingsbehandeling 2011.

Daarnaast heeft het college per direct besloten geen financiële aanvragen voor nieuwe bestuurlijke plannen te accepteren en wordt het grote aantal jaarverslagen binnen de gemeente teruggebracht tot één.

In het Programakkoord ‘Kiezen voor de stad’ hebben de collegepartijen afgesproken stevig te bezuinigen en gericht te investeren in de toekomst van de stad. Vooralsnog gaat het college er van uit dat er 210 miljoen euro bezuinigd moet worden. Dit bedrag kan nog oplopen als gevolg van rijksbezuinigingen, of als gevolg van negatieve economische
ontwikkelingen.

Om de stad en de Amsterdammer zo min mogelijk te belasten, haalt de gemeente meer dan de helft (116,4 miljoen euro) uit bezuinigingen op de eigen organisatie. Wethouder Carolien Gehrels (Bedrijfsvoering): “We kijken in de spiegel om degemeente slanker en sterk te maken.”

Ingrijpende organisatieveranderingen
Om deze forse bezuinigingen straks te kunnen waarmaken, is een ingrijpende wijziging van de organisatie noodzakelijk. Hiermee wil het college de efficiency van de organisatie vergroten, de bedrijfsvoering versoberen, de kwaliteit en effectiviteit verhogen en de uitgaven beter beheersen. Een gedachte die al eerder is ingezet bij het halveren van het
aantal stadsdelen.

In de nieuwe inrichting worden sommige taken sterker centraal georganiseerd en gaan de verschillende bedrijfsonderdelen beter, slimmer en meer samen organiseren, vooral op het gebied van ICT (21,4 miljoen euro in 2014), inkoop (15 miljoen euro in 2014) en huisvesting (10 miljoen euro in 2014).

Naast het besluit van de gemeente om de structuur en aansturing ingrijpend te wijzigen, liggen er onder meer concrete voorstellen tot beperking van de inhuur van externen, versobering van de arbeidsvoorwaarden en het terugdringen van de kosten van het
wagenpark.

Verder versobert de gemeente de organisatie door de hand op de knip te
houden bij uitgaven voor communicatie, onderzoek, telefonie en opleidingen. Hoewel deze bezuinigingen ingrijpende gevolgen hebben voor de organisatie en medewerkers, wil het college met een slankere organisatie toch komen tot een hogere kwaliteit en effectiviteit. Zo moet een sobere, maar slagvaardige organisatie ontstaan metminder diensten.

ICT
Om de gewenste structurele voordelen op de gemeentelijke ICT te behalen werd eerder afgesproken om eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro te investeren. Dit is nodig voor standaardisatie, terugdringen van het aantal applicaties en centraal beheer van de ICT.
Het college komt hiervoor met een realisatieplan bij de komende begroting.

Begroting 2011
Over de definitieve invulling van de besparingen op de bedrijfsvoering en de organisatie besluit de gemeente bij het vaststellen van de begroting voor 2011. Dit gebeurt na de zomer. Dan wordt ook een besluit genomen over de overige 95 miljoen euro bezuinigingen op de taken in het sociale en fysieke domein.

Directe maatregelen
Naast de voorbereidingen op de begroting 2011 heeft het college ook enkele bezuinigingsmaatregelen genomen die per direct ingaan. Er is geen mogelijkheid meer voor het aanvragen van geld voor nieuwe bestuurlijke plannen. Het grote aantal jaarverslagen binnen de gemeente wordt teruggebracht tot één en de externe selectieve vacaturestop wordt verlengd.
Provincie:
Tag(s):