woensdag, 13. januari 2010 - 17:40

Bevolkingsdaling Groene Hart

Leiden

De natuurlijke groei van de bevolking in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart is de afgelopen jaren teniet gedaan doordat meer mensen vertrokken dan zich er vestigden.

Hoewel de situatie per gemeente en per kern kan verschillen, zal onder gelijkblijvende omstandigheden het inwonertal van het Groene Hart de komende jaren verder afnemen. De verklaring hiervoor verschilt per doelgroep. Belangrijke factoren zijn: onvoldoende aanbod van goedkope woningen voor starters en geschikte woningen voor senioren en het afnemen van de vraag als gevolg van onvoldoende aanbod van werk en voorzieningen.

Dit blijkt uit het onderzoek Tussen groei en krimp in het Groene Hart, naar verklaringen voor bevolkingsdaling in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart. De belangrijkste uitkomsten werden eerder (november 2009) in Bleskensgraaf gepresenteerd aan bestuurders van gemeenten en corporaties. In het onderzoek, dat nu is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, wordt de demografische situatie per gemeente en per kern geanalyseerd. In discussiebijeenkomsten met gemeenten, woningcorporaties en makelaars is gezocht naar verklaringen voor de ontwikkelingen. Om meer inzicht te krijgen in de verhuisredenen is aanvullend een schriftelijke enquête gehouden onder 1400 bewoners in het Groene Hart. Factoren die zorgen voor een afnemende bevolking zijn slechts gedeeltelijk te beïnvloeden. Bevolkingsafname zal daarom voornamelijk als een gegeven moeten worden beschouwd en aanvaard.
Provincie:
Tag(s):