dinsdag, 29. juni 2010 - 19:26

College Leek presenteert Kadernota 2011-2014

Leek

Het college van burgemeester en wethouders in Leek heeft de Kadernota 2011-2014 aangeboden aan de gemeenteraad. De Kadernota is een voorbereiding op de begroting van het komende jaar, 2011. In de Kadernota worden ook alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaren opgenomen.

Zoals het er nu uitziet moet over een langere periode omgebogen worden in de overheidsfinanciën. Vorig jaar zijn bij de Kadernota 2010-2013 al maatregelen genomen om de meerjarige tekorten weg te werken en de reserves weer aan te vullen.

Gelet op de te verwachten grote tekorten voor de komende jaren, wordt voorgesteld de OZB-opbrengst in 2011 te verhogen met 3,5%. Dit percentage komt overeen met de door het Rijk vastgestelde macronorm voor 2011.
Provincie:
Tag(s):