woensdag, 31. maart 2010 - 22:06

Drenthe moet fors bezuinigen

Assen

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten om ingrijpende bezuinigings-maatregelen door te voeren. Gesubsidieerde instellingen krijgen vandaag te horen hoe hoog de reeds in oktober 2009 aangekondigde kortingen concreet voor hen uitvallen. De provinciale organisatie staat de komende jaren een ingrijpende afslanking te wachten. Gelijktijdig kiest het college voor investeringen in provinciale kerntaken en in het sociale domein.

Belangrijkste aanleiding tot de maatregelen die aan provinciale staten worden voorgelegd, is het verslechterde financieel perspectief van de provincie. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door forse kortingen die de rijksoverheid doorvoert op de algemene uitkering uit het provinciefonds.

Anderzijds zijn de bezuinigingen het gevolg van de keuze van PS om structureel grote bedragen in de begroting op te nemen voor investeringen in de Drentse samenleving. Het programma Kennis Werkt krijgt een belangrijke impuls, evenals de structuur-versterking van landbouw en toerisme. Via de structurele financiering van het programma Klimaat en Energie, wordt ook de komende jaren hard gewerkt aan een duurzaam Drenthe.

Verder zet het college in op culturele infrastructuur, Drenthe als sportprovincie en versterking van de economie. De Drentse Versnellingsagenda, het maatregelenpakket om de negatieve gevolgen van de economische crisis tegen te gaan, wordt onverminderd voortgezet. GS houden verder vast aan de grootschalige gebieds-ontwikkelingen in Emmen, Assen en Coevorden.

Indachtig een recente keuze van PS, blijft de provincie eveneens actief in het sociale domein, in haar rol als bovenlokale regisseur. Voor sociaal beleid is vanaf 2013 structureel 4 miljoen euro per jaar beschikbaar. In overleg met de Drentse gemeenten wordt het komend jaar onderzocht of en op welke wijze de instellingen bij kunnen dragen aan het sociale domein.

Vooralsnog krijgen de gesubsidieerde instellingen, bovenop de reeds bestaande afspraken, te maken met een efficiëncy-korting van 10 procent. Het Drents Museum en de stichting het Drentse Landschap worden gekort met 5 procent, Herinneringscentrum Kamp Westerbork is vrijgesteld van de bezuinigingen.

Uitgangspunten voor de maatregelen zijn: herstel van een duurzaam financieel evenwicht vanaf 2011, het nieuwe omgevingsbeleid en de door PS vastgestelde nota Provincie Nieuwe Stijl. Hoewel de aangekondigde rijksbezuiniging voor volgend jaar € 9 miljoen lager uitvalt dan aanvankelijk verwacht, houden GS rekening met nog meer zwaar weer in de nabije toekomst; het Rijk bereidt een grote bezuinigingsoperatie voor, die mogelijk deels zal worden doorvertaald naar de provincies. Om die reden houdt het college voorlopig vast aan de eerder verwoorde bezuiniging van 26,5 miljoen per jaar.

Het college heeft bovendien kritisch gekeken naar de provinciale organisatie. Op inkoop en op inhuur van extern personeel wordt 10 procent bezuinigd.

De veranderingen die al in gang waren gezet om de komende jaren een overgang te maken naar een slank en slagvaardig ambtelijk apparaat, worden versneld uitgevoerd. GS hebben een organisatie voor ogen die efficiënter en met minder personeel werkt; flexibel en optimaal toegerust op haar taken.

Vooralsnog worden geen gedwongen ontslagen voorzien. Het college stelt voor om de huidige formatie van 530 fte terug te brengen met 60 arbeidsplaatsen in 2014. Inzet is deze doelstelling via natuurlijk verloop en een strakker personeelsbeleid te realiseren.

GS zien af van verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting. Tevens is besloten dat de provincie de opbrengst van de aandelenverkoop in energiebedrijf Essent (€ 151 miljoen) voor twee doelen gaat gebruiken: Langjarige investeringsverplichtingen in het kader van het RSP (€ 64 miljoen) worden veilig gesteld en toekomstige cofinanciering van grote gebiedsversterkende projecten in Drenthe (€ 87 miljoen) worden hiermee mogelijk gemaakt.
Provincie:
Tag(s):